ill 11 mi it if I -• lire "tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad Sn leeuwarden1950. BIJLAGE NO. 57- BIJLAGE NO. 57 Aan de Gemeenteraad. Het Staatsbedrijf der P.T-T. heeft het voornemen oogevat over te gaan tot de bouw van een bureelgebouw voor óe telefoondienst aan het op het uitbreidingsplan ter plaat se van de uitmonding van de Pasteurweg op de Groningerstraat- iveg ontworpen plein. Daarvoor is het nodig de beschikking te hebben over een aan de gemeente toebehorend bouwterrein, benevens over een ten Zuiden en Zuidoosten daarvan gelegen, aan de erven van wijlen de heer Bern. de Vries behorend ter rein. Teneinde nu de voor de bouw benodigde grond ter beschik king van genoemd bedrijf te kunnen stellen, zijn wij met de beheerster van de eigendommen van wijlen de heer Bern. de Vries, in onderhandeling getreden, waarbij tenslotte over eenstemming is verkregen over de aankoop van het op de hier bij overgelegde situatietekening in kleuren aangegeven ge deelte van het kadastrale perceel gemeente Leeuwarden, Sectie F, no. 5553- Voor de in rood aangegeven bouwrijpe grond is een prijs van f. 10,50 per m2 bedongen, voor de in blauw aangeduide, gedeeltelijk voor straataanleg bestemde grond is f. 2,-- en voor het geel gekleurde gedeelte, dat voor straat- en plantsoenaanleg is bestemd, is f. 0,75 per m2 gevraagd. Tegen deze prijzen bestaan, naar wij menen, geen bedenkingen. Aankoop van deze gronden is voor de ge meente van groot belang, aangezien deze verkrijging nodig is voor de toekomstige doortrekking van de Archipelweg naar de Groningerstraatweg en voor de afwerking van het straten plan aan de Westzijde van die weg. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten: I. tot aankoop van de erven van wijlen de heer BERN. DE VRIES van het op de hierbij overgelegde situatietekening in rood, blauwe en gele kleuren aangeduide gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie F, no. 5553 en wel het in rood aangegeven gedeelte, ter opper vlakte van ongeveer 1564 m2tegen f. 10,50 per m2, het ge deelte in blauwe kleur aangeduid, groot ongeveer 8250 m2 tegen f. 2,-- per m2 en het geel gekleurde gedeelte, groot ongeveer 3445 n>2 tegen de prijs van f. 0,75 per m2onder bepaling, dat de op de overdracht vallende kosten komen ten laste van de gemeente en de verrekening van de koopsom zal plaats vinden naar gelang van de door een Landmeter van het Kadaster op te meten oppervlakte der bovengenoemde terrein gedeelten en voorts onder bepaling: a. dat het terrein moet worden aanvaard met alle verplich tingen daaraan eventueel verbonden en met uitsluiting van alle vrijwaring te dier zake; b. dat voor het deel van het land, dat eigendom blijft van de erven de Vries, een uitreed moet worden gegeven; II. het sub I bedoelde terrein onder te brengen in het Gemeentelijk Grondbedrijf. Leeuwarden, 23 Maart 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, AAMVAN DER HEULEN, Burgemeester. Verzonden 29 Maart 1950. T.BAKKER, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 384