WVJ BIJLAGE NO. 58. Aan de Gemeenteraad. Van de eigenaresse van het perceel Bollemans- steeg no. 19 ontvingen wij de verklaring, dat zij genegen is de grond van de bij dit perceel behorende stoep kosteloos aan de gemeente in eigendom over te dragen op de voor stoepen- overdracht gebruikelijke voorwaarden, alsmede onder het beding, dat door en voor rekening van de gemeente op de over te dragen grond een inrit van 3 m breedte zal worden aangelegd. Deze voorwaarden ontmoeten bij ons geen bezwaar. Iegelijk met de aanleg van het trottoir ter plaatse zal de bedoelde inrit kun nen worden aangelegd. Aangezien het bezit van bedoelde strook grond voor de ge meente van belang is te achten, geven wij Uw Vergadering in overweging te besluiten; kosteloos in eigendom over te nemen van de C.V. Wijlen k. Jongbloed's Uitgeverszaak, alhier, de grond van de stoep, gelegen voor het perceel Boïlemanssteeg no. 19 en deel uitma kende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie C no. 1795 zulks onder de volgende voorwaarden; 1. alle kosten, op de overdracht vallende, zijn voor rekening der gemeente Leeuwarden; 2. bij trottoiraanleg door de gemeente blijft het uitkomende materiaal desverlangd het eigendom van de verkoopster en wordt het door de gemeente kosteloos naar een door hc.ar aan te wijzen plaats binnen de gemeente vervoerd; 3' voor bovenbedoeld perceel wordt door en voor rekening van de gemeente een inrit in het trottoir ter plaatse aange legd; 4. wanneer tengevolge van de trottoiraanleg werkzaamheden aan de gevel van bovenvermeld gebouw nodig zijn, geschieden deze door en voor rekening der gemeente, en overigens op de gebruikelijke en andere, door Burgemeester en Wethouders nodig geachte, voorwaarden. Leeuwarden, 30 Maart 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.H. VAN DER HEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 1 April 1950. i i niilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 58.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 385