tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad BIJLAGE NO. 60. jijlage van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO- 60. Aan de Gemeenteraad. Ingevolge artikel 55 ter, 1ste lid, der lager- onderwijswet 1920 moet door de Gemeenteraad voorlopig worden vastgesteld: a. het bedrag, dat de gemeente voor de openbare lagere scholen, onderscheidenlijk voor gewoon, voortgezet gewoon en uitgebreid lager onderwijs, in 194-8 heeft uitgegeven ter bestrijding van de kosten, bedoeld in artikel 55, onder e tot en met h en p, der wet, alsmede die van in standhouding, met dien verstande, dat deze, voorzover be treft de kosten voor het aanschaffen van schoolboeken, leer middelen en schoolbehoeften, bedoeld in artikel 55, onder f, alleen in aanmerking komen, indien deze aanschaffing gestrekt heeft tot vervanging van leer- en hulpmiddelen, die tenge volge van langdurig gebruik niet meer gebruikt kunnen wor den, of tot aanvulling van de voorraad van schoolbehoeften in verband met de vermindering door verbruik; b. het bedrag, dat overeenkomstig het krachtens art.55 bis per leerling bepaalde bedrag, in verband met het aantal leer lingen van de openbare scholen, voor 194-8 beschikbaar was ge steld c. indien het onder a bedoeld bedrag verschilt van dat onder b, het bedrag van het verschil. liet behulp van de cijfers, genoemd in de gemeenterekening over 1948, is de volgende berekening opgemaakt. alsmede van terreinen; voor het onderwijs in; lichamelijke oefening^ Geringe en dagelijkse' reparation, als be- Onderhoud van school- meubelen, aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leermid delen en schoolbehoef ten Verlichting, verwar ming en schoonhouden van schoolgebouwen Kosten van biblio theken Andere uitgaven ter verzekering van de goede gang van het onderwijs Totaal L. 0. V.G.L. 0. U. L. 0. I 1 27.018,82 7.348,44 4.348,87 1 - j 34.069,84 4.209,07 8.362,12 53-959,47 7.687,29 13-984 ,06 678,67 i 166,91 304 ,27 5.167,82 j 961,53 1.010,88 1 f.120.894,62 f. 20.373 ,24 f. 28. 010,20 11 De"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 387