Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden 1950. BIJLAGE NO. 60. De uitgaven voor het openbaar gewoon lager, voortgezet gewoon lager en uitgebreid lager onderwijs moeten nog wor den verminderd met onderscheidenlijk f. 5510,10, f. 544 xq en f. 4240,01, wegens opbrengst van de verkoop van werk stukken, gemaakt bij het handwerkonderwijs vergoeding voor verlichting, verwarming enz., voortvloeiende uit het "gebruik der schoollokalen voor particuliere doeleinden, vergoeding" voor verlichting, verwarming enz., komende ten laste van de Middelbare en de Lagere Avondhandelsschool wegens mede gebruik van school 4 en van het in gemeenteschool no. 4 ondergebrachte bureau van de schoolartsen. Het juiste kosten- bedrag van het openbaar onderwijs bedroeg dus over 1948; a. voor het gewoon lager onderwijs: f. 120.894,62 - f5510,10 f. 115,384,52; b. voor het voortgezet gewoon lager onderwijs: f. 20.373,24 - f. 54 i-,40 - f. 19-828,84; c. voor het uitgebreid lager onderwijs: f. 28.010,20 - f. 4240,01 f. 23.770,19. Het krachtens artikel 55 bis der lager-onderwijswet 1920 be schikbaar gestelde bedrag is voor het jaar 1948 ingevolge het 2e lid van dit artikel vastgesteld op f. 22,55 voor het gewoon lager, op f. 22,30 voor het voortgezet gewoon lager en op f. 25,50 voor het uitgebreid lager onderwijs. Het gemiddelde aantal leerlingen voor het openbaar gewoon, voortgezet gewoon en uitgebreid lager onderwijs heeft over 1948 bedragen respectievelijk 4312, 418 1/3 en 861. Op grond van het vorenstaande geven wij U in overweging te besluiten: a. het bedrag, dat de gemeente over het jaar 1948 werkelijk heeft uitgegeven voor de kosten, bedoeld in artikel 55 bis der Lager-onderwijswet 1920, voorlopig vast te stellen op f. 115.384,52 voor het gewoon, op f. 19.828,84 voor het voortgezet gewoon en op f. 23-770,19 voor het uitgebreid lager onderwijs; b. het bedrag, dat, overeenkomstig het krachtens artikel 55 bis per leerling bepaalde bedrag in verband met het gemiddelde aantal leerlingen der scholen over 1948 beschikbaar is ge steld voor de sub a bedoelde uitgaven, voorlopig vast te stellen op: 4312 x f. 22,55 f- 97.235,60 voor het gewoon, op 418 1/3 x f. 22,30 - f. 9328,83 voor het voortgezet gewoon en op 861 x f. 25,50 f. 21.955,50 voor het uitgebreid lager onderwijs c. het verschil, tussen de sub a en b bedoelde bedragen voor lopig vast te stellen als volgt: het bedrag sub a voor het gewoon lager onderwijs is f. 18.148,92 meer dan het bedrag sub b voor dat onderwijs; het bedrag sub a voor het voortgezet gewoon lager onder wijs is f. 10.500,01 meer dan het bedrag sub b voor dat onderwijs het bedrag nub a voor het uitgebreid lager onderwijs is f. 1814,69 neer dan het bedrag sub b voor dat onderwijs. Leeuwarden, 29 Maart 1950. Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 1 April 1950. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 61. BIJLAGE NO. 61. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben een aanbieding ontvangen tot het aan gaan van een geldlening van f. 400.000,-- met een looptijd van 15 jaar, parikoerstegen een rente van 3/ per jaar. De eerste 5 jaar vindt geen aflossing plaats, daarna zal deze dienen te geschieden in 10 .elijke jaarlijkse termijnen. Vervroegde algehele of gedeeltelijke aflossing en/of conver sie zal gedurende de eerste vijf jaren niet zijn toegestaan, daarna echter uitsluitend op de datum, welke bepaald is voor de periodieke aflossingen en met inachtneming van een opzeg gingstermijn van drie maanden en voorts onder bepaling, dat in de tweede vijfjarige periode algehele of gedeeltelijke extra aflossing en/of conversie alleen mogelijk zal zijn onder bijbetaling van een vergoeding, overeenkomende met l-g/ van het extra af te lossen of te converteren bedrag en nadien onder betaling van een boete van 1/ over gemeld bedrag. Gelet op de stand van de kapitaalmarkt en op de door het Rijk vastgestelde rentevoorschriftenachten wij deze lening aanvaardbaar De opbrengst van deze lening zouden wij willen bestemmen voor kap it aal vers trekking aan: a. de Gemeente Lichtbedrijven f. 250.000,-- t. het Gemeentelijk Reinigingsbedrijf 100.000,-- c. het Openbaar Slachthuis 50.000,-- Onder mededeling, dat de Financiële Commissie zich met het vorenstaande kan verenigen, geven wij IJ in overweging te be sluiten met ingang van 22 April 1950 aan te gaan een onderhandse geldlening, groot f. 400.000,--, tegen een rente van 3/, pari- koers, voor de duur van 15 jaar, met een in de hierbij over gelegde ontwerp-overeenkomst genoemde geldgever en overeenkomstig de in deze ontwerp-overeenkomst vermelde voorwaarden. Leeuwarden, 30 Kaart 1950. Burgemeester en wethouders van Leeuwarden A.A.M. VAN DER KEULEN, Burgemeester T BAKKER, Secretaris. Oerzonden 1 April 1950. ONTWERP"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 388