Bi-ilaee tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad ONTWERP OVEREENKOMST VAN QELDIENING-, Tussen de Gemeente Leeuwarden (verder genaamd "de Gemeente11 als geldneemsterten deze vertegenwoordigd door de Burgemees ter, handelende krachtens het besluit van de Raad der Gemeente 3i(j. 19 no. goedgekeurd door Gede- üuteerde Staten der Provincie Friesland, bij hun besluit d.d. 19 no. en de Verzekeringsbank "De Nieuwe Eerste Nederlandsche11 N.V., gevestigd te Ts Gravenhage (verder genaamd "De Nieuwe Eerste"), als geldgeefsterten de ze vertegenwoordigd door is aangegaan een geldlening van f. 400.000,- (VIER HONDERD DUI ZEND GULDEN) onder de volgende voorwaarden1; 1. "De Nieuwe Eerste11 verbindt zich om te haren kantore op de 22e April 1 950 aan de Gemeente het leningsbedrag te voldoen tegen een koers van honderd procent. 2. De Gemeente verbindt zich om: over het onafgeloste nominale bedrag der lening een rente te betalen, berekend naar 3% (drie procent) per jaar, ver vallende in halfjaarlijkse termijnen, telkens op 1 Mei en 1 November, voor het eerst op 1 November 1950 over het als dan verschenen tijdvak, alsmede om het bedrag der lening terug te betalen in tien gelijke jaarlijkse termijnen, tel kens op 1 Mei, voor het eerst op 1 Mei 1 956 en wel overeen komstig de volgende regeling: in de jaren 1956 tot en met 1965 f. 40.000,- per jaar. 3. Algehele of gedeeltelijke aflossing en/of conversie zal ge durende de eerste vijf jaren niet zijn toegestaan, daarna echter uitsluitend op de datum, welke bepaald is voor de periodieke aflossingen, en met inachtneming van een opzeg gingstermijn van drie maanden, en voorts onder bepaling, dat m de tweede vijfjarige periode algehele of gedeeltelijke extra aflossing en/of conversie alleen mogelijk zal zijn on der bijbetaling van een vergoeding, overeenkomende met 1 van het extra af te lossen of te converteren bedxagen na dien onder betaling van een boete van 1/ over gemeld bedrag. In geval van conversie beginnen de in het voorgaande lid genoemde termijnen opnieuw te lopen. Het leningsbedrag ad f. 400.000,- wordt door "De Nieuwe Eerste" tegen ontvangst van een schuldbekentenis ad f. 400.000,- ter beschikking van de Gemeente gesteld. Deze schuldbekentenis zal binnen zeven dagen nadat "De Nieuwe Eerste" daartoe schriftelijk het verlangen heeft te kennen gegeven, worden gesplitst naar bedrag in niet-evenredige delen, welke gesplitste schuldbekentenissen voor het overi ge aan de oorspronkelijke schuldbekentenis gelijkluidend zullen zijn. de kosten van zodanige splitsing komen ten laste van "De Nieuwe E'erste". 4. Alle bestaande en mogelijk in de toekomst te heffen belas tingen op de renten komen ten laste van de Gemeente. U c; u van Leeuwarden, 1 950._BIJI,AGB „6\:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 389