INKOMSTEN, HOOFDSTUK XII 1 en 2, gewone dienst. 182 Batig slot van Hoofdstuk XII 1 UITGAVEN, HOOFDSTUK XH 1 en 2, gewone dienst. Nadelig slot van Hoofdstuk XII 1 <u 3 3 JaC "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. 178 179 180 181 183 184 185 186 Per transport Uitkering van het Rijk wegens opbrengst der onder nemingsbelasting Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedrage Gewetensgelden Belasting op de honden Belasting op toneelvertoningen en andere vermake lijkheden Opbrengst van het vergunningsrecht wegens verkoop van sterke drank in het klein Opbrengst van het verlofsrecht voor de verkoop van zwak-alcoholische drank in het klein Oninbaar geleden belasting, welke alsnog is geïnd Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volgnummer 8)J Vervolgingskosten ter zake van de invordering van plaatselijke belastingenj 187 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven 2. Algemene uitkeringen en bijdragen. Uitkering uit het gemeentefonds, bedoeld in art. 2, onder b, van de wet van 15 Juli 1929, (Staatsblad 388), sedert gewijzigd (algemene uitkering): a. betreffende het op het dienstjaar betrek king hebbende uitkeringstijdvak 1.758.906,17 b. betreffende een vroeger uitkeringstijd vak memorie 188 Uitkering uit het gemeentefonds, bedoeld in art. 2, onder c van de wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 388), sedert ge wijzigd (belasting-uitkering): a. betreffende het op het dienstjaar betrek king hebbende uitkeringstijdvak 169.250, b. betreffende een vroeger uitkeringstijdvak memorie Garantie-uitkering uit het gemeentefonds, bedoeld in art. VII van de wet van 15 Juli 1948 (Staatsblad no. 1307), tot het treffen van een noodvoorziening voor de gemeentefinanciën a. betreffende het op het dienstjaar betrek king hebbende uitkeringstijdvak b. betreffende een vroeger uitkeringstijdvak - Transporteren. 743.356,04 649.620,- 40.737,15 699.000,- 739.368,— 1.050.000,- 712.000,- memorie 58.000,— 233.767,56 200.000,- 16.612,50 1.106,25 784,52 129,14 2.269,45 84.349,52 15.000,— 1.075,— memorie 498,16 1.000,— rnernot 33.000,] 200.000,- 16.000,- memon 1.500,- 1.688.382,61 1.693.941,16 2.014.202,4 32.487,80 16.180,32 26.839, 1.655.894,81 1.677.760,84 1.997.363, 1.558.853,47 1.745.306,05 1.758.906, 176.120,— 169.250,- 1.643.202,99 1.921.426,05 j 1.928.156, 1950 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport Kosten ter zake van verzekering, pensionnering, enz. va ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 250 tot en met 259) ijdrage aan Hoofdstuk VIII 16 van de kapitaaldienst tot vorming van een fonds voor culturele doeleinden Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten 2. Algemene uitkeringen en bijdragen. T ruggaaf van te veel genoten uitkering uit het gemeente fonds, bedoeld in art. 2, onder b, van de wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 388), sedert gewijzigd, (algemene uit kering), betreffende een vroeger uitkeringstijdvak uggaaf van te veel genoten uitkering uit het gemeente fonds, bedoeld in art. 2 onder c, van de wet van 15 Juli 192) (Staatsblad 388), sedert gewijzigd, (belasting-uit- kering), betreffende een vroeger uitkeringstijdvak 1 ruggaaf van te veel genoten garantie-uitkering uit het gemeentefonds, bedoeld in art. VII van de wet van 15 Juli 1948 (Staatsblad no. I 307) tot het treffen van een nood voorziening voor de gemeente-financiëu, betreffende een vroeger uitkeringstijdvak I er uggaaf van te veel genoten uitkering uit het gemeente fonds, bedoeld in art. 2, onder d van de wet van 15 Juli 1929 Staatsblad 388), sedert gewijzigd, (bijzondere uit dring), betreffende een vroeger uitkeringstijdvak Transporteren 7.044,89 442,91 25.000,- 32.487,80 1.688.382,61 14.657,50 1.522,82 16.180,32 1.693.941,16 15.284,— 1.555,26 16.839,26 2.014.202,40 memorie memorie 103.290,- 103.290,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 38