Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1 950- BIJLAGE ITO, 61. 5. Alle betalingen zullen, zonder kosten voor "Be lieuwe Eerste", worden gedaan te haren kantore te 's Gravenhage of daar, waar de Birectie dit zal bepalen, terwijl geen kwijting zal kunnen worden gevorderd voor en aleer de verschuldigde bedragen in het bezit van nBe Nieuwe Eerste'1' zijn. 6. Indien enige termijn van rente en/of aflossing niet op de verschijndag,als vorenomschreven, mocht zijn betaald"dan vermeerdert het niet betaalde bedrag mot een boete van per maand, een ingetreden maand als een volle gerekend, er- wordt al het verschuldigde terstond en ineens opvorderbaar Be Gemeente zal in gebreke zijn door het enkel verloop van' de bepaalde termijn, zonder ingebrekestelling. "Be-Nieuwe Eerste" blijft daarenboven 'geheel vrij, indien enige .voor rente en/of aflossing verschuldigde som niet op de daarvoor bepaalde tijd mocht worden betaald, onverwijld alle zodanige maatregelen te nemen tot behoud van haar rech ten of tot verhaal van haar vordering als de wet te harer" beschikking stelt, en haar nodig of nuttig zullen voorko men. .7. Op,verzoek van "Be Nieuwe Eerste" zal de Gemeente jaarlijks voor of op'15 Januari een door "Be Nieuwe Eerste" te ver schaffen saldobiljet, vermeldende het op ultimo Becember daaraanvocrafgaande aan haar nog verschuldigde kapitaal, zo nodig van zegel voorzien, tekenen en aan haar afgeven. 8. Alle kosten op sluiten en tenuitvoerleggen dezer overeen komst vallende, nu en later, zoals zegelkosten dezer acte en eventueel door het Rijk te hei "en effectenzegel op de onderhandse lening, zijn, voor zover de wet zulks toelaat, voor rekening van de Gemeente Aldus getekend in duplo te Leeuwarden, 195O en te 's Gravenhage, 1950. Be Burgemeester der Gemeente Leeuwarden Gezien: Be Gemeente-ontvanger ujilsige tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.62. BIJLAGE NO. 62. Aande Cemeenteraad Net de heer N. Ottema te Leeuwarden hebben wij onderhandelingen gevoerd omtrent de aankoop door de gemeente van de terreinen, gelegen ten Oosten van de Borniakliniek en de Verlengde Schrans (voormalig Borniapark en huidige kwekerijalsmede van een strook grond, gelegen naast het versmalde gedeelte van de Borniastraat. Beide terreinen zijn met groene kleur aangeduid op de bij de stukken overgelegde tekening A. Aankoop van het voormalige Borniapark met kweke rij is voor de gemeente van zeer veel belang, ten einde ter plaatse tot een behoorlijke oplossing te komen, terwijl de strook grond dringend nodig is voor het op volle breedte aanleggen en afwerken van het eerste gedeelte van de Bornia straat. Be door de eigenaar gevraagde prijzen, te weten f.2,-- per m2 voor het voormalige Borniapark en kwekerij en f. 1, per m2 voor de grondstrook langs de Borniastraat, achten wij zeerwel aanvaardbaar, terwijl de overige, hieronder, afge drukte voorwaarden bij ons geen bezwaren ontmoeten, nu daar door de op het Borniapark drulrkende erfdienstbaarheden komen te vervallen en de gemeente derhalve de volledige en vrije beschikking over deze gronden zal krijgen. Tegelijk met de hierbovenbedoelde onderhandelingen zijn besprekingen gevoerd met de beheerster van de tct de nalaten schap van wijlen de heer B. de Vries behorende gronden, grenzende aan de hegergenoemde grondstrook langs de Bornia straat en met rode omlijning aangeduid op de overgelegde tekening B. Ook omtrent deze aankoop, eveneens voor de prijs van f. 2,-- per m2 werd overeenstemming verkregen. Beze grond is bestemd om als bouwterrein te worden uitgegeven, zodat de kosten van straataanleg bij verkoop over deze gronden zullen kunnen worden omgeslagen. Onder mededeling, dat het Prijzenbureau voor Onroerende Zaken tegen de voorgestelde prijzen geen bezwaar zal maken, geven wij u derhalve in overweging te besluiten; I. tot aankoop van de heer N. Ottema, alhier, van het perceel, kadastraal bekend gemeente Huizum, Sectie B, no.3261, als kassen en park, groot 1.15.90 ha., tegen een koopsom,be rekend naar f. 2,-- per m2 en van de langs de (versmalde) Borniastraat gelegen stroken grond, kadastraal bekend gemeente en sectie alsvoren, no. 3699, als bouwland, groo-" 0.08.70 ha. en no. 3804, als tuin, groot 0.11.22 ha. tegen een koopsom, berekend naar f. 1,-- p°r m2, zulks onder de navolgende bepalingen de op het kadastrale perceel gemeente Huizum, Sectie B, no. 32 61, drukkende servituten komen te vervallen, zodat de gemeente de volle beschikking krijgt over het gehele perceel c" gemeente neemt de verplichting op zich van uit de Borniastraat door middel van een dam een nieuwe xoegang te maken raar het ten Oosten van het gekochte gelegen sportveld, kadastraal bekend gemeente en sectie alsvoren, no. 115; de op het als kwekerij ingerichte gedeelte van bovenge noemd perceel no. 3261 aanwezige opstallen worden op taxatie, te regelen in overleg' met verkoper, door de ge meente overgenomen 51 cl"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 390