Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 62. d. alle op de overdracht vallende kosten komen ten laste van de gemeente; II. tot aankoop van de erven B. de Vries van het perceel, kadastraal Lekend gemeente Huizum, Sectie B, no. 1233, als weiland, groot 0.28.90 ha., tegen een koopsom, berekend naar f. 2,-- per m2onder bepaling, dat de op de overdracht val lende kosten komen voor rekening van de gemeente; III. te bepalen, dat de sub I en'II bedoelde gronden in het Gemeentelijk Grondbedrijf zullen worden ondergebracht. Le euward en 30 Maart 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, AAMVAN DER HEULENBurgeme es ter T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 1 April 1950- milage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 63 BIJLAGE NO. 63 Aan de Gemeenteraad. De werkzaamheden van de Rrovinciale Eriese Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, welke in het door de gemeente Leeu warden ter beschikking van de vereniging gestelde gebouwtje aan de Westzijde van het Stationsplein worden verricht, zijn gedurende de laatste jaren zodanig in omvang toegenomen, dat de bestaande ruimte reeds geruime tijd veel te klein is. In verband hiermede en lettende op het wel zeer grote belang, dat de vereniging voor de gemeente Leeuwarden heeft, hebben wij aan de Directeur der Gemeentewerken opdracht gegeven een plan tot uitbreiding van het betreffende gebouwtje te ont werpen, uiteraard met de daarbij gestelde eis, dat het alge meen aanzien van het gebouw door de uitbreiding niet belang rijk'en storend zou mogen worden gewijzigd. Zoals uit de bij de stukken overgelegde tekening blijkt, is nu door de genoemde directeur uitbreiding van de kiosk in Zuidwestelijke richting voorgesteldwaardoor van de N.V. Nederlandse Spoorwegen een gedeelte van het spoorwegempla cement moet worden aangekocht. De N.V. Nederlandse Spoorwegen heeft zich bereid verklaard de voor de verbouw van de kiosk benodigde grond aan de gemeente af te staan voor f. 2 00,--, een bedrag, dat ongetwijfeld billijk kan worden geacht en van de zijde van het Erijzenbureau voor Onroerende Goederen geen bezwaar zal ontmoeten. De voorgestelde plannen, waarmede ons College zich geheel heeft kunnen verenigen, omvatten het verplaatsen van de be staande urinoirs, de W.C., de bergplaats voor rijwielen e.d, en het portaal, waardoor een vergroting van de kantoorruimte kan worden verkregen. De kosten van een en ander worden ge raamd op f. 12.000,--. Dit bedrag moet nog worden verhoogd met f. 1300,-- voor het wijzigen van de installatie voor gas- verwarming. Bovendien dient door de N.V. Nederlandse Spoor wegen voor rekening van de gemeente een stootblok te worden verplaatst, 'waarvoor de kosten worden geraamd op f. 150,--. Het verplaatsen van een vuilnisbak vergt nog een uitgaaf van f. 150,--, terwijl voor algemene onkosten een bedrag van A 1500,-- is uitgetrokken. De totale kosten van de voorge stelde uitbreiding, met inbegrip van de grondaankoop, worden derhalve geraamd op f. 15-300,--, Tot ons leedwezen heeft de gelegenheid om dit voorstel in handen van de Financiële Commissie en de Commissie voor Openbare Werken om advies te stellen ons ontbroken, aange zien de bereidverklaring van de N.V. Nederlandse Spoorwegen om mede te werken eerst dezer dagen afkwam. De wenselijkheid om met het oog op het komende seizoen de verbouwing zo spoe dig mogelijk te doen plaats hebben,heeft ons daarom doen be sluiten dit voorstel zonder de adviezen van de genoemde com missies bij Uw Raad in te dienen. Wij vertrouwen, dat Uw College en de beide genoemde commissies met de voor dit spoed geval gevolgde werkwijze genoegen zullen willen nemen. In verband met het bovenstaande mogen wij onder verwijzing maar de ^overgelegde stukken Uw Raad dan ook voorstellen: i> van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, gevestigd te Utrecht, ten behoeve van de uitbreiding van de kiosk, gelegen aan de Jestzijde van het Stationsplein, alhier, aan te kopen een strookje grond, als aangegeven op de hierbij overge legde situatietekening, voor een bedrag van f. 200,--; "II"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 391