Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenterasd van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 63." II. te besluiten over te gaan tot uitbreiding van-het sub'i bedoelde gebouwtje, overeenkomstig de hierbij overgelegde tekening, gemerkt no. 34-82; m< de gemeentebegroting te wijzigen overeenkomstig het bii de stukken ter inzage gelegde ontwerp-besluit. Leeuwarden, 3 April 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. JAN DER KEULENBurgemeester. I.BAKKER, Secretaris. Verzonden.4 April 1950. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 64 BIJLAGE NO. 64 Aan de Gemeenteraad. Door de eigenaren van het perceel Hoeksterpad no.28 is aan de gemeente in koop aangeboden de na afbraak van dit perceel vrijkomende grond. In verband met de toekomstige sane ring van dit stadsdeel, achten wij het bezit van de hiergenoemde grond voor de gemeente van belang. De na onderhandeling over eengekomen koopsom van f. 230,-- komt ons aanvaardbaar voor. Onder overlegging van de stukken geven wij Uw Vergadering derhalve in overweging te besluiten: tot aankoop van P. METSKESL» EYGELAAR en A. EISING, allen wenende alhier, van het perceel, plaatselijk bekend "Hoekster pad no. 28, hoek Hoeksterachterom, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie B, no. 69, ter grootte van 32 m2 tegen een koopprijs van f. 230,--, onder voorwaarden: a. dat de kosten van overdracht voor rekening van de gemeente komen b. dat de makelaarskosten ten laste komen van verkopers c. dat de opstal door verkopers voor hun rekening wordt afge broken, terwijl de opbrengst van de afbraakmaterialen ten goede komt aan verkopers Leeuwarden, 11 April 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.F. VAN DER KEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 19 April 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 392