i '1 I i ill i tillage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950, BIJLAGE NO.65. BIJLAGE NO65 Aan de Gemeenteraad, Mej. T.M. Noorman, onderwijzeres aan gemeenteschool no. 13 (gewoon lager onderwijs), verzoekt haar, wegens voorgenomen huwelijk, ontslag als zodanig te verlenen. Onder overlegging van haar daartoe strekkend verzoek schrift, stellen wij U voor te besluiten: het gevraagde ontslag eervol te verlenen met ingang van een door Burgemeester en Vfethouders te bepalen dag. Leeuwarden, 13 April 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER KEULEN, Burgemeester. T. BAKKER, Secretaris. Verzonden 19 April 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 393