I' lil lil Riilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 66. BIJLAGE NO. 66. Aan de Gemeenteraad, Teneinde het stratenplan op het terrein ten Oosten van de spoorweg Stiens ten behoeve van de woningbouw volgens het systeem-Martens volledig te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk, dat de gemeente de eigendom verkrijgt van een tweetal, aan de Bouw- en Exploitatiemaatschappij "Het Valerius- plein" toebehorende stukjes grond, op de bij de stukken over gelegde situatietekening in rode kleur en met de letters A en B aangegeven. De grond,aangeduid met letter A, is benodigd voor de uit monding van een der te leggen straten op het Schapendijkje, terwijl het terreintje, gemerkt B, nodig is om alle geprojec teerde woningen te kunnen bouwen. In afwachting van het door genoemde maatschappij in exploitatie brengen van haar ter rein aldaar, ligt het in de bedoeling voorshands te volstaan met het op deze grond (B) leggen van het omliggende trottoir, waardoor een voorlopige verbinding tussen de aldaar Noord- Zuid en Oost-West lopende straten tot stand komt. Aangezien de door voornoemde maatschappij aan de overdracht verbonden hierna te noemen voorwaarden ons alleszins aanvaard baar voorkomen, geven wij Uw Vergadering in overweging te be sluiten I. van de Bouw- en Exploitatiemaatschappij "Het Valeriusplein" in eigendom over te nemen twee plekken grond, op de bijbe horende tekening rood gekleurd en aangegeven met de letters A en B, eerstgenoemde grond deel uitmakende van het kadastrale perceel Gemeente Leeuwarden, Sectie D, no,3860, ter oppervlak te van ongeveer 90 m2 en laatstgenoemde grond deel uitmaken de van het perceel, kadastraal bekend gemeente en sectie als- voren, no. 154, ter oppervlakte van ongeveer 245 m2zulks onder de navolgende voorwaarden: a. de met de letter A aangeduide grond wordt kosteloos aan de gemeente afgestaan, onder bepaling, dat de straataan- leg daarop van gemeentewege zal plaats vinden, b. de koopsom van de met de letter B aangegeven grond wordt berekend naar f. 2,-- per m2 c. wanneer de Bouw- en Exploitatiemaatschappij "Het Valerius- plein" of haar rechtverkrijgenden overgaat tot het bouw- rijpmaken van het perceel no.154, zal, voor zover de halve straat nog niet door de gemeente zal zijn aangelegd, de gemeente in de kosten van aanleg van straten om het ter rein, gemerkt B, de kosten van de halve straat betalen, zoals deze volgens de bestaande regelen ten laste van de overgedragen grond dient te komen; d. de op de overdracht vallende kosten komen ten laste van de gemeente; II.te bepalen, dat de onder I bedoelde grond zal worden onder gebracht in het Gemeentelijk Grondbedrijf. Leeuwarden, 13 April 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER HEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Oerzonden 2.1 April 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 394