I! ■Riilage "tot verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 67. BIJIAGE NO. 67. tan de Gemeenteraad. Yan de heer J. Pinto, eigenaar van de Friese Autobanden Onderneming, alhier, bereikte ons het verzoek om hem voor de uitbreiding van zijn bedrijf in eigendom af te staan een ten Zuiden van de Snekertrekweg gelegen industrie terrein. Ha onderling overleg is met de heer Pinto overeenstemming bereikt omtrent de verkoop van een terrein, gelegen ten Noord- Oosten van de aan de Boers' Borstelfabriek afgestane grond en daaraan grenzend, ter breedte langs de weg gemeten van 55 meter enter diepte van ongeveer 54 meter; tegen de prijs van f. 5,50 per m2 en verder onder de hieronder opgenomen voorwaarden. De bedongen prijs achten wij redelijk en is in overeenstemming met die van de overige aldaar verkochte industrieterreinen. Onder overlegging van de betrekkelijke stukken geven wij Uw Vergadering in overweging te besluiten. tot verkoop aan J. PINTO, alhier, van het ten Zuiden van de Snekertrekweg gelegen terrein, deel uitmakende van het kadastrale perceel Gemeente Leeuwarden, Sectie G, no. 13851, op de hierbijbehorende tekening in rode omlijning aangegeven, ter breedte langs de weg gemeten van 55 meter en ter diepte van 54 meter, onder de navolgende voorwaarden; 1. de prijs van de grond bedraagt f. 5,50 per m2 2. de juiste oppervlakte van het terrein zal op kosten van de rechtverkrijgende, door een landmeter van het kadaster wor den bepaald; 5. de koper zal moeten gedogen, dat een eventueel op het door hem gekochte terrein liggende rail van de daar aanwezige spoorbaan blijft liggen, tot dat deze door de V. Neder landse Spoorwegen wordt weggenomen; 4- de koper is verplicht ten genoegen van Burgemeester en Wet houders een behoorlijke afscheiding te plaatsen op de grenzen van het door hem gekochte terrein, behalve daar, waar door naastlegers reeds een afscheiding is aangebracht; indien een gedeelte van het terrein als opslagplaats wordt gebruikt dient dit gedeelte door een gemetselde muur van de naastleger te worden afgescheiden; 5. de kosten van. overdracht, daaronder gegrepen die voor het maken van een afschrift van de koopakte ten behoeve van het gemeente-archief, komen voor rekening van de koper; 6. binnen een half jaar na de datum van verkrijging in eigen dom van het perceel, moet met de bebouwing van het ter rein een aanvang zijn gemaakt Leeuwarden, 13 April 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.T". VA1T DER HEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 19 April 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 395