is ^iilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950 BIJLAGE NO. 68 BIJLAGE NO. 68. Aan de Gemeenteraad. In Uw Vergadering van 24 November 1948 is be sloten met de Pensioenraad te 's Gravenhage ter financiering van de bouwkosten van 184 en 102 woningen aan de Marathon straat, een 50-jarige 3 1/4 rentende annuiteitslening aan te gaan, waarvan het bedrag voorlopig is bepaald op f.2.571.845, Ingevolge de bepalingen van deze voorlopige leningsovereen komst moest de a an vuil ings overeenkomstwaarin het definitieve leningsbedrag moet worden vastgelegd, uiterlijk 1 September 1949 worden opgemaakt. Aangezien de stichtingskosten van de woningen op die datum moeilijk konden worden bepaald, is met de Pensioenraad overeen gekomen met het opmaken van de aanvullingsovereenkomst te wachten tot een nader te bepalen tijdstip. Hoewel de stichtingskosten ook thans nog niet precies vaststaan, stelt de Pensioenraad met het oog op de lange loop tijd der lening er prijs op, dat het leningsbedrag nu defini tief wordt bepaald. De Pensioenraad is bereid gevonden het leningsbedrag tot f. 2.825.000,te verhogen. Van dit bedrag zouden wij willen bestemmen voor de bouw van de 184 woningen aan de Marathon straat f. 1.900.000,-- en voor de 102 woningen f. 925.000, Onder mededeling, dat de Financiële Commissie zich hier mede kan verenigen, stellen wij U voor te besluiten. het bedrag van de bij Raadsbesluit van 24 November 1948, no. 9385, met de Pensioenraad te 's Gravenhage gesloten geld lening te bepalen op f. 2.825.000,waarvan te bestemmen voor de financiering van de bouwkosten van 184 woningen aan de Marathonstraat c.a. f. 1.900=000,--, van 102 woningen aan de Marathonstraat c.a. f. 92 5*000,-- en de leningsvoorwaarden, als bedoeld in voornoemd Raadsbesluit, voor zover nodig aan te vallen en te wijzigen overeenkomstig de bij de stukken ter inzage gelegde ontwerp-aanvullingsovereenkomst. Leeuwarden, 20 April 1950* Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN PER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Oerzonden 21 April 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 396