3iilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 69 BIJLAGE NO. 69. Aan de Gemeenteraad. Volgens het vigerende uitbreidingsplan in onder delen, vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 Februari 1939? no. 35 R/16, zouden de gronden, gelegen aan de Westzijde van de Pasteurweg, achter de watertoren, kunnen worden be bouwd in gesloten bebouwing, klasse II. In verband echter met een in 1939 tot stand gekomen grond ruil met de F.V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeu warden, waarbij de gemeente onder meer de beschikking kreeg over een aan genoemde IIV. behorend terrein, gelegen rondom de watertoren, met uitzondering van een tegen de toren gren zende strook en een toegangspad, groot 1220 m2komt het thans gewenst voor de watertoren met een klein plantsoen te omgeven, met aanleg tevens van enkele voetpaden, welke aansluiten op het trottoir aan de Westzijde van de Pasteur- weg. De voorgestelde herziening, waardoor de gesloten be bouwing uiteraard zal worden onderbroken, is geheel conform de bedoelingen, welke het Gemeentebestuur in 1939 voor ogen stonden. Bij de onderhavige partiele wijziging zijn eveneens de gronden, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie P, nos. 4696 en 4505 (gedeeltelijk) betrokken, welke percelen momenteel nog in de bebouwde kom liggen, zulks teneinde deze in de toekomst te kunnen bebouwen met woningen volgens bebouwingsklasse II. Tenslotte is de bestemming van de gronden, gelegen op de hoek van de Pasteurweg en de geprojecteerde straat, welke aansluit op de Van Roonhuysestraatgewijzigd van open in gesloten bebouwing, teneinde op dit gebied meer eenheid te verkrijgen. Het bijbehorende rooilijnenplan heeft in de eerste plaats betrekking op de gronden, genoemd in d-e voorgestelde par tiële herziening, in de tweede plaats op die terreinen in het uitbreidingsplan, waarvoor nog geen rooilijnen zijn vastgesteld en eindelijk op die tot de bebouwde kom behorende terreinen, waarvoor eveneens de rooilijnen nog moeten worden vastgesteld. De ontwerpen, strekkende tot het vorenstaande, hebben ge durende de door de wet voorgeschreven termijnen (art. 37 en 10 der woningwet) voor een ieder ter inzage gelegen ter secre tarie der gemeente. In deze bekendmakingen is er op gewezen, dat bezwaren tegen voormelde ontwerpen gedurende bovenbe doelde tijdvakken bij Uw Raad konden worden ingediend. Overeenkomstig het bepaalde in art. 10, 2de lid, der wo ningwet is daarvan voorts aan de eigenaren en hypotheek houders van de bij het rooilijnen-ontwerp betrokken percelen schriftelijk bij aangetekende dienstbrief kennis gegeven. Van de gelegenheid om bezwaren in te dienen is gebruik gemaakt door de firma D. Arends Zoon, gevestigd alhier, bij schrijven d.d. 3 Maart 1950, derhalve binnen de daarvoor gestelde tijd. Dit schrijven is bij de stukken overgelegd. Terzake kan het volgende worden opgemerkt. Adressante ligt met haar terrein, kadastraal bekend Ge meente Leeuwarden, Sectie F, nos. 4505 en 5335? op welk ter rein zij haar bedrijf (steenhouwerij) uitoefent, behoudens voor wat betreft een gedeelte van het perceel F 5335? binnen de begrenzing van het gebied, hetwelk ingevolge het ontwerp besluit, hierna genoemd onder I, voor herziening in aanmer king komt en waarbij haar terrein, voor zover niet bestemd tot"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 397