Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenterad van Leeuwarden, 1950. bttta^ ad' BIJLAGE No. 69. gesloten te- tot straat, geheel de bestemming bouwterrein, bouwing, klasse II, verkrijgt. Tegen het Raadsbesluit d.d. 22 Februari 1939 tot vast stelling van het stratenplan, waarbij de doortrekking Van Beverwijckstraat voor een klein gedeelte over haar t? rem was geprojecteerd, heeft adressante indertii^gepn zwaren ingediend. Evenmin heeft zij thans, bij de" tervisie" legging van het ontwerp-besluitgenoemd onder I waarbii het perceel F 4505 voor woningbouw wordt bestemd' teeen dit ontwerp-besluit in haar onderhavig schrijven bezwaren aar gevoerd, terwijl haar bezwaren tegen het ontwerp-besluit genoemd onder II, waarbij dc vereiste rooilijnen over haar terrein worden vastgelegd, feitelijk inhouden het verzoek tot toekennen van een schadevergoeding. Hieruit blijkt dus dat" adressante, die in 1939 accoord ging met de geprojecteerde straat over haar terrein, zich thans, behoudens de door haar gevraagde schadeloosstelling, kan verenigen met de beide onderhavige ontwerp-besluiten Het verzoek aan Uw Raad behelst tenslotte dan ook alleen het toekennen van een schadevergoeding, alvorens tot vast stelling van het ontwerp-besluit onder II over te gaan zulks op grond van de overwegingen, welke in voornoemd schrijver worden aangegeven. Tot inwilliging van het verzoek, als door adressante bedoeld kan Uw Raad naar onze mening niet overgaan. Immers zal door de enkele vaststelling van de voor- en achtergeveIrooiliinen over de terreinen van adressante aan haar bedrijf, althans voorshands, geen schade worden toegebracht. Bovendien zal slechts schade kunnen worden toegekend op grond van de ''Veror dening houdende algemene regelen ter bescherming van de "bi- langen van derden in verband met rooilijnen, bouwverboden en uitbreidingsplannen voor de gemeente Leeuwarden1' (Gemeente blad nr. 8 van 1930) In artikel 1 van deze verordening wordt onder rooilijn" verstaan een overeenkomstig artikel 7 (thans 11. der Woningwet goedgekeurde rooilijn. Een zodanige rooilijn is er nog niet, althans niet over het terrein van adressante, daar de door haar bedoelde rooilijnen nog moeten worden vastgesteld en goedgekeurd. De paarse rooilijn aan de Groningerstraatweg, welke voor een klein gedeelte over haar terrein loopt, wordt in dit geval, ook door adressante, buiten beschouwing gelaten. Op grond van de bouwverordening bestond in de praktijk aldaar reeds een rooilijn, zijnde de woning van de naastlegers. Volgens artikel 2 van de Schadevergoeding 3verordening kan een eigenaar zich, wanneer hij van oordeel is, dat hij door toepassing van een rooilijn, een bouwverbod, of een uitbrei dingsplan ernstige schade lijdt, tot de Gemeenteraad wenden met verzoek die schade vast te stellen De schade toe stand ten dus pas intreden, na goedkeuring van de beide ontwerp-beslui ten, bij toepass ing van die besluiten. Op formele gronden is het niet wel mogelijk om voor adres santes perceel geen rooilijnen vast te stellen, aangezien deze rooilijnen niet anders zijn, dan een uitvloeisel van de sub I genoemde herziening van het betreffende uitbreidings plan, waartegen adressante als zodanig geen bezwaar maakt. De rooilijnen toch vormen de voltooiing van -dit uitbreidingsplan en kunnen, op grond van de wettelijke voorschriften, niet achterwege blijven. Wij geven U dan ook in overweging te besluiten a. tot herziening van bovengenoemd uitbreidingsplan en tot vaststelling van een rooilijnenplan betreffende terreinen, gelegen in de omgeving van de Groningerstraatweg en de Pasteurweg, een en ander overeenkomstig de bij de hieron der afgedrukte ontwerp-besluiten I en II behorende teke ningen "bM giilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 69 b. het verzoek van de firma D. ARENDS ft ZOON, alhier, om, alvorens over te gaan tot vaststelling van bovenbedoeld rooilijnenplan, een voldoende schadeloosstelling toe te kennen, af te wijzen en daartoe te nemen het hieronder afgedrukte besluit (Ontwerp III). Leeuwarden17 April 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.F. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. ONTWERP" Verzonden 19 April 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 398