Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 69 ontwerp i. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wet houders Gelet op de bepalingen der Woningwet, BESLUIT: het uitbreidingsplan der Gemeente Leeuwarden, vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 Pebruari 1959 no. 35 R/16 en goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van Friesland bij besluit van 5 December 1939, no.46, te herzien met betrekking tot gronden, gelegen in de nabij heid van de watertoren aan de Groningerstraatweg, over eenkomstig de bij dit besluit behorende tekening. Leeuwarden De Raad voornoemd, Voorzitter Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 399