I' Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 69. ONTWERP JEII DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het verzoek d.d. 3 Maart 1950 van de firma D. Arends A Zoon, alhier, om de voergenomen vaststelling van rooilijnen bij de Groningerstraatwegvoor zover deze zijn geprojecteerd op de bij adressante in eigendom zijnde gron den, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie P, nos. 4505 en 5335? niet goed te keur:-n zonder haar een voldoende schadeloosstelling toe te kennen^ Overwegende, dat in artikel 2 van de Schadever goedingsverordening onder rooilijn wordr verstaan een over eenkomstig artikel 7 (thans 11) der Woningwet goedgekeurde rooilijn dat, behoudens een op de tekening met paars aan gegeven, reeds bestaande rooilijn, welke in dit geval ook door adressante buiten beschouwing wordt gelaten, zodanige rooilijnen voor de terreinen in kwestie nog niet gelden; Overwegende, dat bovendien van het al of niet lijden van ernstige schade eerst sprake kan zijn, wanneer van deze rooilijnen gebruik wordt gemaakt bij het stellen van bebouwing ter plaatse, die echter, behoudens na vooraf gaande onteigening, waarbij de belangen van adressante door wettelijke voorschriften worden beschermd, slechts met mede werking van adressante kan worden tot stand gebracht, zodat ook uit dezen hoofde het verzoek niet voor inwilliging vat baar is Gelet op de bepalingen der Schadevergoedingsverordening (Gemeenteblad 1930, no.8); het verzoek af te wijzen, Le euwarden De Raad voornoemd li Voorzitter. Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 401