n-ilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad S Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 70. BIJLAGE NO. 70 Aan de Gemeenteraad. Bij schrijven d.d. 13 Maart 1950, 3e afdeling no.90 werd door Gedeputeerde Staten opgemerkt, dat in de voorwaar den behorende bij het ter goedkeuring ingezonden Raadsbe sluit d.d. 22 Februari 1950, no. 1479, tot het aangaan van een rekening-courant-overeenkomst met de Coöperatieve Zuivelbank, alhier, een bepaling ontbreekt, volgens welke deze bank zorg draagt voor dekking door zakelijk onderpand met voldoende over waarde, ingeval de gemeente bij de bank credit-saldi heeft staan, terwijl er voorts de voorkeur aan wordt gegeven, dat inplaats van een doorlopende machtiging aan Burgemeester en Wethouders, elk jaar opnieuw het bij de bank te openen maximum- crediet wordt bepaald Op onze tegen deze wijziging van de rekening-courant overeenkomst geopperde bezwaren hebben Gedeputeerde Staten bij brief van 11 April 1950, 3e afdeling no. 126 geantwoord, dat zij zich bij wijze van compromis bereid verklaren er ge noegen mede te nemen, dat een vordering van de gemeente op de bank niet door onderpand wordt gedekt, zolang die vordering of een bedrag van f. 25.000,-- niet te boven gaat öf een tijdsduur van 7 dagen niet overtreft en dat zij zich er voorts mee kunnen verenigen, indien het bij de bank te openen crediet niet elk jaar opnieuw, maar eens in de 5 jaar wordt vastgesteld Wij zijn van mening, dat, nu Gedeputeerde Staten grotendeels aan onze bezwaren zijn tegemoet gekomen, er aanleiding is, de rekening-courant-overeenkomst in laatstbedoelde zin te wijzigen Onder mededeling, dat de Financiële Commissie zich hiermede kan verenigen, geven wij U derhalve in overweging te besluiten: in de voorwaarden vermeld in de ontwerp-overeenkomstbe horende bij het Raadsbesluit d.d. 22 Februari 1950, no. 1479, de volgende wijzigingen aan te brengen le.na de bepaling sub 5 volgt: 6. De bank draagt zorg voor dekking door zakelijk onderpand met voldoende overwaarde, ingeval de gemeente bij de bank een credit-saldo heeft staan. 7. De sub 6 genoemde bepaling vindt geen toepassing,zolang de vordering van de gemeente of een bedrag van f.25.000,- niet te boven gaat öf een tijdsduur van 7 dagen niet overschrijdt. 8. Deze crediet-overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd van vijf jaar. 2e.De bepaling sub 6 wordt genummerd 9° Leeuwarden, 20 April 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.F. VAN DLR MEULEN, Burgemeester. TBAKKERS ecre taris Verzonden 22 April 1950

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 402