I Ui I H \m i ti milage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 71. BIJLAGE NO. 71. Aan de Gemeenteraad. Blijkens de hierbij overgelegde stukken wenst de firma J.H. Timmer, alhier, voor de vestiging van haar bedrijf in bakkerijgrondstoffen van de gemeente in koop te ontvangen een industrieterrein ter oppervlakte van onge veer 1870 m2deel uitmakende van het vroegere emplacement van de Nederlandse Tramweg Maatschappij aan de Snekertrek- weg. OP de bij de stukken gevoegde situatietekening is deze grond in blauwe omlijning aangegeven. Tegen deze verkoop bestaan dezerzijds geen bedenkingen In overeenstemming met de reeds plaats gehad hebbende verkoop van aldaar gelegen, voor industrie bestemde, terreinen, is de grondwaarde gesteld op f. 5,50 per m2. Belanghebbende gaat met deze prijs en de overige, hieronder vermeldevoor waarden accoord. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten; aan de firma J.H. TIMMER, alhier, in koop af te staan een nabij de Snekertrekweg gelegen industrieterrein, deel uit makende van het perceel kadastraal bekend Gemeente Leeu warden, Sectie G, no. 13851, ter breedte langs de weg ge meten van 35 meter en ter diepte van ongeveer 53,5 meter, op de bijbehorende situatietekening in blauwe omlijning aan geduid, zulks onder de navolgende voorwaarden; 1. de prijs van de grond bedraagt f. 5,50 per m2 2. de koper is verplicht ten genoegen van Burgemeester en Wethouders een behoorlijke afscheiding te plaatsen op de grenzen van het door hem gekochte terrein, behalve daar, waar door naastlegers reeds een afscheiding is aangebracht; 3. de kosten van overdracht, daaronder begrepen die voor de uitmeting door een landmeter van het kadaster en die voor het maken van een notarieel afschrift der akte ten behoe ve van het gemeente-arehiefkomen voor rekening van de koper 4. binnen een half jaar na de datum van verkrijging in eigen dom van het perceel, moet met de bebouwing van het terrein een aanvang worden gemaakt; indien een gedeelte van het verkochte terrein wordt bestemd als opslagterrein, dient dit gedeelte door een gemetselde muur van de naastleger te worden afgescheiden. Leeuwarden, 20 fpril 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, TBAKKERS e cr e tar is Verzonden 21 April 1950. A, .A.M. VAN DER MEULENBurgemeester.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 403