7H hiilage k-e"fc verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 72 BIJLAGE HO.72 Aan de Gemeenteraad. m f. 41.683,66) ongeveer overeen- Wij hebben een onderzoek doen instellen naar de andere steden geldende tarieven van markt- en weeggelden voor het gebruik van de veemarkt en de op deze markt ge plaatste weegtoestellen. Uit dit onderzoek is komen vast te staan, dat de sedert 1924 in Leeuwarden van kracht zijnde tarieven, waarvan slechts het tarief voor runderen in 1936 is verhoogd van 25 cent tot op 35 cent, zeer laag zijn in vergelijking tot de tarieven van de in belangrijkheid met Leeuwarden overeenkomende landelijke markten. Mede gelet op de in de laatste decennia sterk gestegen kosten van de veemarkt (het batig exploitatie saldo bedroeg in 1925 f. 11.272,31, het nadelig saldo over 1950, berekend op dezelfde wijze als in 1925 gebruikelijk, hebben wij nieuwe tarieven doen ontwerpen, komende met die van andere markten van betekenis. Zoals U moge blijken zijn deze nieuwe tarieven, ook wat de redactie betreft, zo eenvoudig mogelijk gehouden. Uit praktische overwegingen wordt het wenselijk geacht bij het vaststellen van de tarieven voor runderen aansluiting te zoeken bij de Provinciale Verordening tot bestrijding van de tuberculose onder het rundvee in de provincie Friesland (Prov.blad 1950, no. 8), in welke verordening o.m. is bepaald, dat voor het ter veemarkt aangevoerde rundvee, dat de leeftijd van 9 maanden heeft bereikt of overschreden, een verklaring van een provinciale gezondheidsdienst moet zijn afgegeven. Zoals Uw Raad bekend is, is op de begroting 1950 een cre- diet uitgetrokken voor de aanleg van een omroepinstallatie op de veemarkt. Hoewel 'deze aanleg nog niet zijn beslag heeft gekregen, is reeds thans een tarief voor het omroepen van be richten door middel van deze geluidsinstallatie ontworpen. Te Uwer oriëntatie volgt hieronder een opsomming van de momenteel van kracht zijnde en van de thans voorgestelde ta rieven. Ihans geldende heffing t marktgeld bedraagt voor elke dag pr rundvee, met uitzondering van jlveren per stuk 35 cent for kalverenmet 'tzondering van ihtere kalveren for nuchtere "veren tor schapen en lam- ren for bokken en iten °r varkens, met tzondering van (ggen |°r biggen |cr Paarden, veulens r* ezels h 10 25 Ider oiggen worden verstaan varkens L "°S nó-et in beide kaken de snij den hebben. r Paarden worden muilezels be- lePen. Voorgeste1de heffing Het recht voor het aanvoeren van vee bedraagt voor elke dag: voor eenhoevige dieren per stuk 50 cent voor runderen, die de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt of overschreden 50 11 voor runderen, die de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben be reikt (met uitzonde ring van nuchtere kalveren) "30 voor nuchtere kalveren 20 voor schapen "20 voor bokken en geiten 20 voor varkens of biggen zwaarder dan 25 kg 20 voor biggen van 25 kg en daar beneden 10 voor lammeren, ter markt gebracht in het tijdvak ;ran 1 Jan. tot en met 31 Juli 10 I li t 'Het" 15 10 15 5

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 404