Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenterad van Leeuwarden1950. BIJLAGE 1^72 Thans geldende heffing Het weeggeld bedraagt; voor paarden en run deren, met uitzonde ring van kalveren per stuk 25 cent voor alle andere soorten vee 15 ff Voorgestelde heffir^ Het recht voor het gebruik van i de veemarkt aanwezige weegtoeste bedraagt. voor eenhoevige dieren en runderen, met uit zond öring van nuchtere kalveren per stuk 25 c< voor alle andere soorten vee 1 tt De tarieven voor het weeggeld kunnen op het huidige peil worden gehandhaafd. Deze liggen vrijwel op hetzelfde niveau als die in de andere gemeenten, terwijl de aan het wegen verbonden kosten niet in gelijke mate als de overige kosten van de veemarkt zijn gestegen. Naar raming zal bij invoering van de nieuwe tarieven de opbrengst wegens marktgelden met ongeveer f. 20.000,-- toenemen. Onder mededeling, dat de Oommissie voor de harkt- en Havendienst en de Financiële Commissie zich hiermede kun nen verenigen,geven wij u in overweging de verordening tot het heffen van rechten voor het aanvoeren .van.vee op de veemarkt, voor het gebruik van de op de veemarkt geplaatste weegtoestellen en van de omroepinstallatie, vast te stellen overeenkomstig het hierbij overgelegde ontwerp. Leeuwarden, 20 April 1950. Burgemeester en Wethouders'van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris f' ONTWERP" Verzonden 22 April 1950. --■ilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 72 nfTWERP. VERORDENING tot het heffen van rechten voor het aanvoeren van vee op de veemarkt, voor het gebruik van de op de veemarkt geplaatste weegtoestellen en van de omroep- installatie Artikel 1. In deze gemeente wordt een recht geheven voor; a. het ter veemarkt aanvoeren van vee b. het gebruik van de op de veemarkt aanwezige weegtoestellen,en c. het omroepen van berichten door middel van de op de veemarkt aanwezige omroepinstallatie. Artikel 2. Het in artikel 1 sub a bedoelde recht is verschuldigd door hem, die vee ter veemarkt aanvoert het sub b bedoelde recht door hem, die gebruik maakt van de op de veemarkt aanwezige weegtoestellen en het sub c bedoelde recht door hem, die een bericht doet om roepen door middel van de op de veemarkt aanwezige omroep installatie Artike1 3 - Het recht voor het aanvoeren van vee bedraagt voor elke dag; voor eenhoevige dieren per stuk 50 cent 11 runderen, die de leeftijd van 9 maan den hebben bereikt of overschreden i( runderen, die de leeftijd van 9 maan den nog niet hebben bereikt (met uit zondering van nuchtere kalveren) 1 nuchtere kalveren 11 schapen bokken en geiten varkens of biggen, zwaarder dan 25 kg biggen van 25 kg r.-n daar beneden fl lammeren, ter markt gebracht in het tijdvak van 1 Jan. tot en met 31 Juli:' Artikel 4. Het recht voor het gebruik van de op de veemarkt aanwezige weegtoestellen bedraagt voor eenhoevige dieren en runderen, met uitzondering van nuchtere kalveren per stuk 25 cent voor alle andere soorten vee 15 Artikel 5. Het recht voor het omroepen van berichten door middel vun de op de veemarkt aanwezige omroepinstallatie bedraagt t cent voor elke 25 woorden of minder, die het bericht telt. bedrag is het eenmaal herhalen van het bericht, on middellijk nadat dit voor de eerste maal is uitgesproken, begrepen. De directeur van de Harkt- en Havendienst beslist en wanneer tijdens het houden van de veemarkt van de om roepinstallatie gebruik kan worden gemaakt 50 n 30 20 20 20 20 10 10 tt tt tt

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 405