Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.75.' Voorzover betreft de met Rijks functies vergelijkbare gemeentelijke functies, sluit de ontworpen regeling prak tisch geheel aan bij de Rijksregeling, met dien verstande evenwel, dat de looptijd der salarisschalen in de gevallen- waarin hiertoe in verband met het karakter der functies aanleiding bestond, in navolging van de bestaande regeling is bepaald op 6 jaar. Teneinde enige bestaande onregelmatig heden in de regeling van de periodieke verhogingen weg te nemen, zijn daarbij de minima in sommige salarisschalen enigszins gewijzigd. De periodieke verhogingen bedragen in het ontwerp, behoudens voor enkele schalen, waarin het Rijks systeem meer geëigend bleek te zijn, in de schalen met een maximum-salaris tot en met f. 340,-- per maand f. 10,— en voor de hogere schalen f. 15,--. In aansluiting aan het Rijksbezoldigingsbesluit en de bezoldigingsregelingen voor de burgemeesters, de politie, de brandweer en de vakleraren bij het onderwijs, worden de salarissen in de ontworpen regeling uitgedrukt in maandbe dragen. In het ontwerp is, in overeenstemming met de bij de be handeling van de Jaarwedderegeling 1947 in de Commissie voor Georganiseerd. Overleg geuite wens, gebroken met het systeem, waarbij aan verschillende functies een dienst- of bedrijfs- aanduiding (als b.v. opzichter Gasfabrieken, opzichter Ge meentewerkenopzichter Gemeentereiniging) werd toegevoegd. Naar het voorbeeld van het Rijk en in navolging van de daar gebruikelijke titulatuur is thans derhalve zoveel mogelijk gestreefd naar een algemene rangaanduiding. Zo kent het ontwerp vier rangen van opzichter en technisch ambtenaar, alle zonder nadere aanduiding en daarom bruikbaar voor alle diensten en bedrijven, die dit personeel behoeven. Het systeem van de Bezoldigingsregeling wordt hierdoor in belangrijke mate vereenvoudigd en zal in vele gevallen de gelegenheid bieden om met vermijding van de omslachtige procedure van wijziging van de salarisregeling de in de praktijk nodige personeels voorzieningen te treffen. Het systeem van algemene rangaanduiding, ook ten aanzien van de administratieve ambtenaren bij de diensten en bedrij ven, brengt uiteraard mede, dat niet meer, zoals tot dusverre het geval was, uit de rangaanduiding (titel) de functie van de betrokken ambtenaar kan worden afgeleid. Aangezien zulks met betrekking tot naar buiten optredende ambtenaren als een bezwaar zou kunnen worden beschouwd, is in artikel 22 van het ontwerp de mogelijkheid tot toekenning van persoonlijke titels opgenomen. Opgenomen is in het ontwerp, in aansluiting aan het alge meen Rijksrangenstelsel en in navolging, van andere gemeen ten, de functie van adjunct-commies A met een salaris van f. 280,-- tot f. 340,--. Deze invoeging past zeer wel m het systeem en vormt overigens een logische aansluiting op de voorgestelde schaal voor adjunct-commies, welke door haar lagere aanvangsbezoldiging een enigszins ander karakter gekregen heeft. Voorts zijn thans opgenomen een 4-tal tekenaarsrangen. Tot nu toe bestonden er alleen 2 tekenaarsrangen bij het Gemeentelijk Electriciteitbedrijf doch de directeur der Gemeentewerken acht het gewenst om in navolging van he 113 ook voor zijn dienst tekenaarsrangen op te nemen. De functie van tuinarchitect is in het ontwerp niet me^ opgenomen, zulks omdat naar ons oordeel deze functie op een lijn behoort te worden gesteld met die van technisch ambtenaar. Thans iets lager gewaardeerd dan de technis rn hoofdambtenaren, betreft het hier derhalve in zekere zi.i fl e en" Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE' NO.75 Ook ten aanzien van 'de functie van de directeur van het Gemeentelijk Woningbedrijf achten wij enige herwaardering gemotiveerd, daar deze tengevolge van een reorganisatie van de dienst in omvang en betekenis is toegenomen. Gelijk wij boven reeds opmerkten,ondergaan do bezoldi gingen van het verplegend personeel met de invoering van de ontwerp-regeling oen beduidende verhoging. De nieuwe normen sluiten geheel aan bij de Rijksregeling en bij de beloning van de verpleegsters in de particuliere ziekenhuizen. Opge merkt zij hierbijdat tegenover de vooruitgang in salaris een grotere inhouding voor het genot van kost en inwoning staat Blijkens haar bij de stukken overgelegd advies heeft de Commissie voor Georganiseerd Overleg, die zich m het al gemeen met de door ons opgemaakte ontwerp-verordening heeft kunnen verenigen, daaromtrent enige opmerkingen gemaakt, die wij hieronder puntgewijze in behandeling nemen. 1. In haar rapport wordt door de commissie verzocht in artikel 20 op te nemen de bepaling, dat'de commissie met betrekking tot het stellen van regelen nopens een korting wegens van gemeentewege verstrekte dienstkleding zal worden gehoord. Aangezien het hier betreft een aangelegenheid, waarin incidenteel door ons College pleegt te worden voor zien en het vooralsnog niet in ons voornemen ligt hierom trent een algemeen verbindend voorschrift vast te stellen, hebben wij er bezwaar tegen de gewenste toevoeging in arti kel 20 op te nemen. Naar ons oordeel moet het n.l. onjuist worden geacht de commissie in te schakelen in incidentele beleidspunten als deze. Mocht in de toekomst een algemene regeling met betrekking tot het verstrekken van dienst-" kleding worden ingevoerd, dan zal deze .uiteraard ingevolge de verordening op het Georganiseerd Overleg automatisch aan de commissie ter beoordeling worden voorgelegd. 2. Het betrekking tot artikel 24 is de op>merking gemaakt, dat van hogerhand bezwaar zou kunnen worden gemaakt tegen een bepaling, waarbij bestaande uitzichten op hoger salaris volgens de bestaande regeling worden gegarandeerd. Dit be zwaar zou kunnen worden ondervangen door de. looptijd der schalen, welke ook overigens in het algemeen te lang werd geacht, in te korten. In analogie met de bezoldigingsrege lingen voor de burgemeesters, de secretarissen en de ont vangers en in overeenstemming met het in andere gemeenten bestaand periodiekenstelsel van 6x1 jaar, werd door de commissie ernstig in overweging gegeven het tot dusverre alhier gevolgde systeem der periodieke verhogingen, waar mogelijk, te handhaven. Gelijk hiervoor reeds werd opgemerkt, hebben wij, gelet op de goede ervaring met het bestaande systeem van 6 jaar lijkse verhogingen opgedaan, overeenkomstig de geuite wens do aanvankelijk anders samengestelde salarisschalen, voor zover de daarin opgenomen functies daartoe geschikt werden geacht, ingekort tot 6 jaar. Tenslotte moge nog de aandacht worden gevestigd op het ?eit, dat in de voorgestelde verordening opgenomen is de bepaling, dat voor gevallen, waarin de verordening niet of niet naar billijkheid voorziet, door Burgemeester en •'ethouders een bijzondere regeling kan worden getroffen. 3. Ten aanzion van de bezoldiging van de directeur der Algemene Begraafplaatsen is door de commissie een ver betering bepleit. u Ge-" een herwaardering van de betrokken functionaris, welke even wel ligt ih de lijn van het bovenbedoelde algemene rangen stelsel

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 409