S a p e OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. b. aflossing56.862,86 d. retributie GERAAMD BEDRAG 5 b. aflossing272.108,20 d. retributie OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. GERAAMD BEDRAG b. andere grondslagen- INKOMSTEN, HOOFDSTUK XIII 1 en 2, gewone dienst. IH <L> J2P o HOOFDSTUK XIII Bedrijven. 1. Electriciteitbedrijf. 190 i Uitkering van het bedrijf wegens: a. rente 21.197,35 c. annuïteiten e. batig saldo 211.285,36 kosten van verzekering, pensionnering, enz., van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volgnummer 11) 29.712,42 andere grondslagenmemorie Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. in het vorig jaar. 21.267,76 23.292,14 56.361,19 58.395,86 3 3 3 422.702,59 258.127,86 17.481,68 20.402,49 62.874,73 thans voorgedrageul 580.687,95 360.218,35 319.057,991 Totaal der Inkomsten580.687,95 Totaal der Uitgaven257.593,96 Batig slot van Hoofdstuk XIII 1 323.093,99 360.218,35 101.799,71 258.418,64 319.057,9? 107.772,0 211.285M 2. Grondbedrijf. 191 Uitkering van het bedrijf wegens: a. rente143.541,82 c. annuïteiten 1.442,01 e. batig saldo 83.581,16 kosten van verzekering, pensionnering, enz., van ambtenaren en beambten (zie Hoofdst. II, volgnummer 11) j g. andere grondslagen 173.242,44 171.122,91 234.158,57 236.608,20 1.442,01 1.442,01 3 3 99.469,30 97.379,— 3 3 3 3 508.312,32 506.552,12 500.673,1 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII 2 508.312,32 364.203,55 144.108,77 506.552,12 364.704,74 141.847,38 500.673,1! 417.092,® 83.581,1 UITGAVEN, HOOFDSTUK XIII 1 en 2, gewone dienst. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. in het thans vorig jaar. voorgedragen. 417.092,03 500.673,19 HOOFDSTUK XIII. Bedrijven. 1. Electriciteitbedrijf. Kosten ter zake van verzekering, pensionnering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 253, 255 en 256) Rente van geldleningen ten laste van Hoofdstuk XIII 1 komende Aflossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk XIII 1 komende Uitkering aan het bedrijf wegens: a. nadelig saldo Beschikking over de reserve voorm. Leeuwarderadeel Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk XIII 1 17.481,68 20.957,50 56.280,05 2. Grondbedrijf. Rente van geldleningen ten laste van Hoofdstuk XIII 2 komendef Aflossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk XIII 2 komende f Annuïteiten van geldleningen ten laste van Hoofdstuk XII j 2 komende f Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk XIII 2 364.704,74 506.552,12 3 29.712,42 21.197,35 56.862,86 107.772,63 319.057,99 143.541,82 272.108,20 1.442,01 128.740,93 234.020,61 1.442,01 126.654,53 236.608,20 1.442,01 508.312,32

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 40