Bijlage, tot het verslag der handelingen van de gemeentpv*^ Van Le.e_UWarden.' 195Cl BIJLAGE NO 75 Gelijk U reeds is kunnen blijken uit ons voorstel tot benoeming van een nieuwe functionaris (bijlage no.45) be treft het hier een functie, die slechts een gedeeltelijn dagtaak oplevert, en welke zonder bezwaar kan worden ver vuld door een met vervroegd ouderdomspensioen gegaan ambte naar. Op grond van deze omstandigheid hebben wij geen aan-" leiding kunnen vinden een verhoging van het aan deze (neven-) betrekking verbonden salaris te bevorderen. 4. In overeenstemming met een in de commissie naar voren gekomen wens zijn opgenomen 2 salarisschalen voor school- concierges-schoonmakerswelke schalen zijn bestemd voorde bij de U. L. 0.-scholen werkzame la-achten. "De aard van de" werkzaamheden aan lagere scholen komen n. 1. in het algemeen niet overeen met de functie van concierge. 5. Ten aanzien van de huisbezoekers en maatschappelijke werksters bij de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken en van de w oning ins pec trie e waarvoor een maximaal salaris van f. 300,-- is aangegeven, werd door de commissie een uitloop tot f. 340,-- gevraagd. Gedacht werd hierbij aan een in te stellen functie van hoofdcontroleur Sociale Zaken of ambtenaar voor sociaal werk. Aangezien de bij de betrokken diensten werkzame ambtenaren als hierbedoeld, gelijksoortige werkzaamheden verrichten en de organisatie van deze diensten geen aanleiding geeft tot aanstelling van krachten in de gedachte rangen, achten wij het niet gewenst aan de gegeven suggestie gevolg te geven. 6. Tegen het gedaan verzoek om eenheid te brengcn'in de titulatuur van het administratief personeel en derhalve ook voor de diensten en bedrijven de algemene rangen van adjunct commies tot en met hoofdcommies A in te voeren, hebben wij geen bezwaar. Als rangaanduiding komen de titels van admini stratief ambtenaar, bedrijfsboekhouder enz. dus niet meer in de salarisschalen voor. Gelijk reeds werd opgemerkt, wordt demogelijkheid tot het verlenen van persoonlijke titels voor naar buiten optredende ambtenaren thans in de verordening vastgelegd 7. Met betrekking tot de functies van technisch ambtenaar C, B en A constateert de commissie een afwijking van het Rijkssysteem, dat slechts 2 categorieën van technische ambte naren kent, te weten technisch ambtenaar met een maximum salaris van f. 380,-- en technisch ambtenaar A met een maximum salaris van f. 450,--. Tegen een tussenliggende rang met een maximum-salaris van f. 420,--, waardoor Leeuwarden in een uitzonderingspositie verkeert, bestaat bezwaar. Hoewel hier inderdaad een afwijking van het Rijkssysteem aanwezig is, menen wij toch, uit praktische overwegingen en met het oog op de bestaande organisatie van de dienst, in over eenstemming met het oordeel van de directeur der Gemeentewerken aan het behoud van de onderhavige rang te moeten vasthouden. Genoemde directeur acht n. 1. het aantal van deze rangen, dat zijn dienst thans heeft (drie), nodig en het komt ons voor, dat hiertegen geen bezwaar behoeft te bestaan, te meer niet nu het bestaan van de bestreden rang tevens een logischer salaris verloop met zich brengt dan de Rijksregeling heeft. Ook de directeur der Gemeente-Lichtbedrijven kan zich, voor wat zijn dienst betreft, met de bedoelde schaal zeer goed vereni gen. 8. De voorgestelde salariëring van de directeur van het Woningbedrijf, wiens functie van een administratieve- een leidende is geworden, werd door de commissie in vergelijking met andere gemeenten te laag geacht. Gevraagd werd in dit ge val gelijkstelling met de functies van hoofdcommies en tech nisch hoofdambtenaar; in maximum alzo f. 500,--. Ook11 'lage tot het verslag der handelingen van B1 leeuwarden1950 van de gemeenteraad BIJLAGE HO.75. Ook ten aanzien van de directeur van de Markt- en Haven- 3lenst werd een maximum-salaris van f,. 500,-- alleszins rede- H-jjc geacht, zulks in verband met de veelomvattende en belang- r-;ike functie van de betrokkene, alsmede met de salariëring in anderemet Leeuwarden vergeli jkbare, gemeenten. 9. In salarisschaal no. 28 is achter de functie van tech nisch hoofdambtenaar een noot geplaatst, welke beoogt het salaris van de technisch hoofdambtenaar aan de Gasfabriek te beperken tot f. 485,-- per maand. De bij het Georganiseerd Overleg aangesloten organisaties hebben hiertegen bezwaar. De bekwaamheid en de technische opleiding van de betrokkene stempelen hem tot een volwaardig technisch hoofdambtenaar, zodat het maximum van het aan deze rang verbonden salaris van f. 500,-- voor hem bereikbaar moet zijn. Naar aanleiding hiervan merken wij op, dat het voldoen aan het bedoelde bezwaar in wezen een herwaardering van functie (gelijkschakeling aan de huidige functie van technisch hoofdambtenaar Gemeentelijk Electriciteitbedrijfzou betekenen. Aangezien deze verhouding bij de Jaarwedderegeling reeds nauw keurig en weloverwogen is vastgesteld, menen wij, dat er geen aanleiding bestaat om daarop reeds thans terug te komen. 10. In het aan de Commissie voor Georganiseerd Overleg ter beoordeling voorgelegde voor-ontwerp waren, in aansluiting aan het Rijkssysteem,mede opgenomen de rangen van adjunct referendaris en referendaris. De commissie was van oordeel, dat er bij de gemeenten in het algemeen geen aanleiding be staat tot de invoering van speciaal voor academici bestemde administratieve rangen, aangezien de gemeente-administratie in het algemeen meer is aangewezen op gespecialiseerde, uit de praktijk voortgekomen, krachten. Aangezien de aanvankelijke invoeging van deze schalen een navolging van het rapport-Ubink was en zeker niet de bedoeling had om de hogere secretarierangen uitsluitend of bij voorkeur te doen bezetten door academici, hebben wij er geen bezwaar tegen gehad om deze rangen te schrappen. Waar nodig kunnen voor academici de algemeen geldende administratieve rangen worden gebruikt. 11. Met betrekking tot de salariëring van de adjunct directeur van Gemeentewerken is van de zijde van de afdeling Friesland van de Bond van Hoofden van Gemeentewerken ver zocht het salaris van de adjunct-directeur van Gemeentewerken te brengen op een peil, overeenkomende met dat van golijke functionarissen in andere, met Leeuwarden overeenkomende, gemeenten. Naar aanleiding van dit advies en van de dienaangaande in de Commissie voor Georganiseerd Overleg gemaakte opmerkingen delen wij U mede, dat blijkens een bij de stukken overgelegd schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 4 Juni 1949, volgens de richtlijnen van de Commissie-Ubink de be zoldiging van de hoofden van Gemeenteweken in de grotere ge meenten die van de gemeentesecretarissen kan benaderen. Met de bepaling van de maximum-wedde van de directeur der Gemeen- "Aangezien, gelijk wij reeds memoreerden, het thans voorge legde ontwerp in het algemeen slechts beoogt een technische herziening, aansluitend bij de technische herziening van 'l januari 1948 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks ambtenaren en hierbij geen herwaarderingen van enig belang aan de orde behoren te worden gesteld, ,zijn wij van oordeel, dat thans ten aanzien van de directeuren van het Woningbedrijf en de Markt- en Havendienst niet verder moet worden gegaan, dan wordt voorgesteld. Reeds deden wij hiervoor uitkomen, dat in het ontwerp ten aanzien van de directeur van het Woning bedrijf enige herwaardering ligt opgesloten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 410