Bijlage tot het verslag der handelingen van de eemppnt«^^ van Leeuwarden, W50. BIJMOB tewerken in de ontwerp-Bezoldigingsverordening op f mn wordt hieraan voor deze gemeente voldaan. iL'"~ Ten aanzien van de bezoldiging van de adjunct-directpm- van Gemeentewerken behoort naar onze mening, overeenkomst?» de strekking van het rapport-Ubink, een marge van onaeveS8 20% ten opzichte van het salaris van de directeur (dit is gelijk aan de voorgeschreven marge tussen de secreteris en de hoogste secretarieambtenaar) als redelijk te worden a«Lo merkt en wij zijn dan ook van oordeel, dat de adjunct-diref" teuren van Gemeentewerken en de Lichtbedrijven zouden kun^n worden ondergebracht in de salarisschaal van de hoogste secretarieambtenaar (administrateur), te weten schaal nn x/ (f. 580,-- tot f. 670,--). no04 Tenslotte mogen wij nog de aandacht van Uw Raad vragen vonr de Kindertoelageregeling. vic.gcn voor In verband n.l. met een plaats gevonden hebbende wiizigine van de Rijks-kindertoelageregeling, waarbij o.a. de minimum- toelage per kind is verhoogd van f. 12,50 ton f. 13 per maand en het maximum van f. 17,10. tot f. 20,-- per maand heeft het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behande ling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden voor'de aangesloten gemeenten een nieuwe ontwerp-verordening samenge steld in overleg met de bij het Centraal Overleg betrokken organisaties en gehoord de Nederlandse Bond van Gemeente ambtenaren. Vaststelling van die verordening, welke U hierbij in ontwerp wordt aangeboden, kan derhalve geschieden zonder inschakeling van het plaatselijk Georganiseerd Overleg. Voor een nadere toelichting van het ontwerp, dat aansluit bij de nieuwe Rijksregeling, mogen wij u verwijzen naar het bij de stukken gevoegd schrijven van het Centraal Bureau d.d. 31 Mei 1949^ Op grond van het vorenstaande geven wij Uw Raad dan ook in overweging te besluiten over te gaan tot vaststelling van de hieronder afgedrukte ontwerpen der Bezoldigings verordening 1948 en Kindertoelageverordening. Leeuwarden, 3 Mei 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VA1I DER KEULEN", Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. ONTWERP" Verzonden 6 Mei 1950. Bijlag8 tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad •van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 75. ONTWERP I VERORDENING tot regeling van de be zoldiging van de ambtenaren in dienst der gemeente Leeuwarden, wier bezoldiging per maand of na afloop van langere termijnen wordt uitbetaald. Artikel 1. Begrips- Voor de toepassing van deze verordening wordt ^teïjvingen. verstaan onder; --1°. ambtenaar: hij, die ten minste 18 jaar oud is en door het daartoe bevoegde gezag is aange steld om werkzaam te zijn in een ambt, voor komende in een der bijlagen A en B van deze verordening 2°. volwassenede ambtenaar, die de leeftijd heeft bereikt van 21 jaren; 3°. salaris: hetzij het voor de ambtenaar geldende bedrag van de op zijn ambt betrekking hebbende salarisschaal hetzij het voor hem ingevolge artikel 3, sub a, geldende bedrag, eventueel verhoogd ingevolge de terzake betrekkelijke bepalingen van deze verordening; dan wel het voor hem ingevolge artikel 3, sub c, geldende bedrag; 4°. wedde: het salaris, vermeerderd met de op grond van deze verordening verleende toelagen, welke in aanmerking komen voor opneming in de pensioensgrondslag van de ambtenaar; 5P. bezoldiging: het salaris, vermeerderd met alle toelagen, waarop ingevolge deze verordening en de kinderbijslagverordening aanspraak be staat 6°. salaris-anciënniteit: de tijd, die in aanmer king komt voor de vaststelling van het salaris van een ambtenaar op een hoger bedrag dan het voor een volwassene geldende minimum van de schaal, welke op zijn ambt betrekking heeft. Indeling der ambten en alarisschalen. Artikel 2. Bij de vaststelling van het salaris wordt, behoudens met hetgeen overigens in deze verorde ning is bepaald, rekening gehouden met de in de bijlagen A en B dezer verordening voorkomende ambten en salarisschalen. Artikel 3« Bezoldiging bi i Rij aanstelling van een ambtenaar wordt, he istelling. houdens het bepaalde in de artikelen 9 en 12, het salaris vastgesteld: a. voor een niet-volwasseneop het minimum bedrag der voor hem geldende salarisschaal, voor elk jaar of gedeelte van een jaar, dat hij jonger is dan 21 jaar, verminderd met f. 10,-- per maand; b. voor een volwassene: op het minimum-bedrag der voor hem geldende salarisschaal; c. voor een ambtenaar, die een ambt bekleedt, waarvoor geen salarisschaal geldt: op het voor het betreffende ambt aangegeven bedrag.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 411