Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.75. 4. Van de ingevolge dit artikel genomen maat regelen wordt de betrokken ambtenaar onverwijld mededeling gedaan, onder opgave van de daaruit voor de eerstvolgende verhoging van zijn salaris voortvloeiende gevolgen. Deze mededeling wordt onder vermelding van de redenen, schrifteliik bevestigd. Artikel 11. Buitengewone 1. In bijzondere gevallen kan door Burgemeester bekwaamheid enz. en Wethouders bij buitengewone bekwaamheid, ge schiktheid en dienstijver, ten aanzien van een niet-volwassene a. de vermindering, bedoeld in artikel 3, sub a, worden vastgesteld op een geringer bedrag dan het aldaar vermelde; b. voor de verhoging van het salaris worden af geweken van de overigens daarvoor gestelde re gelen c. worden bepaald, dat hij als een volwassene zal worden aangemerkt. 2. Om dezelfde reden en onder dezelfde voorwaarde kan de salaris-anciënniteit van een volwassene door Burgemeester en Wethouders worden vastge steld op een groter tijdvak dan is aangegeven in artikel 6. 3- Het bepaalde in het eerste en tweede lid kan slechts worden toegepast ten aanzien van een ambte naar, die gedurende ten minste een jaar bij het zelfde dienstvak werkelijk dienst heeft gedaan in de door hem beklede rang. 4. Bij toepassing van het eerste lid, onder b, wordt de ambtenaar, in afwijking van het bepaalde in artikel 1, als volwassene aangemerkt, met in gang van het tijdstip, waarop hij het minimum salaris van de voor hem geldende schaal bereikt. Toekenning hoger salaris en/of~ salar is-anc iënni- teit bij aanstel ling. Artikel 12. 1. Indien Burgemeester en Wethouders daartoe termen aanwezig achten, kan bij aanstelling van een niet-volwassene worden bepaald, dat voor de vaststelling en verhoging van het salaris zal worden afgeweken van zijn leeftijd, dan wel dat hij als volwassene zal worden aangemerkt. 2. Evenzo kan door Burgemeester en Wethouders aan een volwassene bij aanstelling een vast te stellen salaris-anciënniteit worden toegekend. 3» In geval van overgang naar een ambt, gerang schikt in dezelfde salarisschaal, wordt, onver minderd het bepaalde in het eerste en tweede lid, voor de vaststelling van de salaris-ancienniteit in het nieuwe ambt mede rekening gehouden met de in het verlaten ambt verworven salaris-anciennitei 4» In geval van bevordering wordt de salaris- anciënniteit, door toepassing van het tweede lief zodanig vastgesteld, dat het salaris in hetnieuws ambt te allen tijde uitgaat boven het salaris,a- de ambtenaar in het verlaten ambt zou hebben ge noten. f. 5Bij overgang naar een ander ambt bij hetzelx^ dienstvak, anders dan tengevolge van een reorgd nisatie van de dienst, wordt het bedrag, waarme de tot dusver genoten bezoldiging de in he u me®. Riilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 75- ambt te genieten bezoldiging te boven mocht gaan, als een toelage toegekend. Hierbij wordt buiten aanmerking gelaten een vermindering van bezoldiging, welke een gevolg is van vermindering der kinder toelage. Latere verhogingen van de bezoldiging, met uit zondering van die, welke een gevolg zijn van ver hoging der kindertoelage, komen in mindering op het bedrag van de in dit lid bedoelde toelage. 6. In afwijking van het bepaalde in het vierde lid wordt bij bevordering van brandwacht le klas se tot hoofdbrandwacht het salaris bepaald op het minimum-schaalbedrag. Artikel 13. Ambtstoelage1. Aan een ambtenaar of een groep van ambtenaren, aan wie zodanige eisen worden gesteld, dat zijn (hun) positie of taak een bijzonder karakter draagt, hetwelk hem (hen) onderscheidt van de overige in hetzelfde ambt werkzame personen, kan door Burgemeester en Wethouders een vaste of tijdelijke toelage worden verleend. 2. De toelage wordt bepaald op ten hoogste 20$ van het salaris. Artikel 14. Huwelijkstoe- 1. Aan de mannelijke ambtenaar, die gehuwd of ge- lage. huwd geweest is en de 23-jarige leeftijd heeft bereikt, wordt een huwelijkstoelage toegekend van f. 20,-- per maand, met dien verstande, dat de som van het salaris en de huwelijkstoelage niet mag stijgen boven het maximum van de voor hem geldende salarisschaal en dat de som van de wedde en huwelijkstoelage nimmer meer mag be dragen dan f, 220,-- per maand of f. 2640, per jaar. 2. Het bepaalde in het vorige lid is mede van toepassing op de vrouwelijke ambtenaar van ten minste 23 jaar, die gehuwd geweest is en niet is hertrouwd. 3. De huwelijkstoelage gaat in op de eerste dag van de maand, waarin de aanspraak ingevolge het eerste dan wel tweede lid is ontstaan. 4» Yoor de toepassing van dit artikel komen niet in aanmerking de ambtenaren, die ambten bekleden, welke naar het oordeel van Burgemeester en Wet houders als nevenbetrekking zijn te beschouwen, tenzij de ambtenaar meer dan een van dergelijke ambten bekleedt en hij daarin voortdurend een volledige dagtaak vindt, in welk geval aanspraak op de huwelijkstoelage bestaat in het ambt, waaraan het hoogste maximum-salaris verbonden is, indien en voorzover de som der aan de ambten verbonden wedden, vermeerderd met de huwelijks toelage, minder is dan het aan het slot van het eerste lid aangegeven bedrag. Artikel 15. toe lage. 1. Aan de ambtenaar, die gehuwd of gehuwd ge weest is en de 23-jarige leeftijd heeft bereikt, die in de vervulling van zijn ambt een volledige dagtaak vindt en wiens wedde minder bedraagt tt A on II

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 413