Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.75. dan f. 2040,-- per jaar, alsmede aan een zodanige ongehuwde ambtenaar, die naar het oordeel var Burgemeester en Wethouders als enige kostwinner moet worden aangemerkt, wordt een vaste garantie toelage verleend, waarvan het bedrag gelijk is aan het verschil tussen zijn wedde en f. 2040 2. De garantie toe lage gaat in op de eerste dag van de maand, waarin de aanspraak ingevolge het eerste lid is ontstaan. Artikel 16, Diplomatoelage. 1. In de gevallen, waarin het bezit van akten of diploma's voor de gemeente van bijzondere waarde moet worden geacht in verband met de functie, waarin een ambtenaar werkzaam is, wordt aan de ambtenaar voor het bezit daarvan een jaar lijkse toelage toegekend volgens door Burgemeeste: en Wethouders vast te stellen regelen. 2. Het totaal der in lid 1 bedoelde toelagen zal, ïïij het bezit van meerdere akten of diploma's, het bedrag van f. 216,-- niet te boven mogen gaan Artikel 17. Ingang uitbetaling 1. Het genot van de bezoldiging vangt aan met de (lag, waarop de aanstelling ingaat. Indien in het besluit van aanstelling geen-datum van ingang is vermeld, vangt het genot van de bezoldiging aan met de dag, waarop het ambt is aanvaard. 2. De bezoldiging wordt per maand uitbetaald. en einde van de bezoldiging. Artikel 18. Kost en inwoning. 1. Voor het van gemeentewege verstrekte genot van kost en inwoning wordt op de bezoldiging een korting toegepast, als is aangegeven in de be trekkelijke salarisschalen. 2. Van de korting, bedoeld in het vorige lid, wordt geacht 2/5 deel te gelden voor kost en 1/3 deel voor inwoning. 3. Over een tijdvak van geoorloofde afwezigheid, waarin gedurende ten minste een week geen van gemeentewege verstrekte kost en/of inwoning wordt genoten, wordt de korting slechts voor 1/10 deel toegepast. Indien bovenbedoelde afwezigheid een gevolg is van verlof buiten genot van bezoldiging, wordt geen korting toegepast. Artikel 19* WoningvuurVoor het van gemeentewege verstrekte licht en water. van woning, vuur, licht en water wordt op d^ bezoldiging een korting toegepast op °/e^e®n" komstige wijze, als is aangegeven in artikel van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks ambtenaren 1948. Artikel 20. Dienstkleding. Voor van gemeentewege verstrekte dienst kleding wordt op de bezoldiging een nor g toegepast volgens door Burgemeester en houders te stellen regelen. "Art." Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.75- Artikel 21. 1. In gevallen, waarin de bezoldiging of de kortingsbedragen moeten worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt de bezoldiging of korting per dag gesteld op een dertigste deel van de bezoldiging of korting per maand. 2. De ingevolge het vorige lid vastgestelde be dragen worden tot een cent naar boven afgerond. Tte-rekening over ^broken tijd- valtkém Artikel 22. Overgangsbepalingen. Artikel 23 InpassingsbesluitDe inpassing van de op het tijdstip van in werkingtreding van deze verordening in dienst zijnde ambtenaren in de nieuwe salarisschalen wordt door Burgemeester en Wethouders geregeld. Artikel 24- Garantiebepaling. 1. Indien het overeenkomstig deze verordening verkregen salaris een netto-bezoldiging oplevert, welke lager is dan die, welke door belanghebbende reeds is genoten, krachtens de Jaarwedderegeling 1947, zoals deze laatstelijk is gewijzigd, wordt een garantietoelage toegekend ten bedrage van evenbedoeld verschil. 2_. Onder netto-bezoldiging wordt, zowel voor de toepassing van deze verordening als voor die van de Jaarwedderegeling 1947, te dezen verstaan: het salaris, vermeerderd met de toelagen, met uitzondering van de kindertoelage en verminderd met de eventuele korting wegens kost en inwoning, woning, vuur, licht en/of water. Artikel 25- Latere verhogingen van de bezoldiging, met uitzondering van die, welke een gevolg zijn van toepassing van de artikelen betreffende de huwe lijkstoelage en van de Kinderbijslagverordening, komen in mindering op het bedrag der in artikel 24 bedoelde garantietoelage Artikel 26. ±L3jvak 1 jan. 1. Voor het jaar 1948 en 1949 gelden wegens het nh-L.' I Jan. 1950. genot van kest en inwoning, woning, vuur, licht en water de kortingsbedragen, zoals deze aan de hand van artikel 6 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 waren vastgesteld. 2. Voor bovenbedoeld tijdvak geschiedt de toeken ning van de huwelijkstoelage aan de hand van de op 1 Januari 1948 vervallende bepalingen. 3- Ten aanzien van een ambtenaar, die op 31 Decem ber 1949 een huwelijkstoelage genoot tot een hoger "be-" 1 h Persoonlijke Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd om titels. in ie gevallen, waar dit in verband met het op- treden naar buiten nodig zal blijken, aan ambte naren naast de aan hun ambt verbonden rangaan duiding een persoonlijke titel toe te kennen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 414