Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.75 Ledrag dan die, vermeld in de aanhef van het eerste lid van artikel 14-blijft deze toelage gehandhaafd op het genoten bedrag tot het tijd stip, waarop de huwelijkstoelage ingevolge de beperkende bepalingen van het eerste lid van artikel 14, dient te worden verlaagd. Artikel 27. Gevallen, waarin Voor gevallen, waarin deze verordening niet is voorzien, niet of niet naar billijkheid voorziet, kun nen Burgemeester en Wethouders een bijzondere regeling treffen. Artikel 28. Deze verordening kan worden aangehaald als: Bezoldigingsverordening 1948. Zij wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 Januari 1948. Met ingang van die datum wordt de Jaarwedde- regeling 1947 (Gemeenteblad 1949, no. 10) geacht te zijn vervallen. bijlage a, 1) 1) maatschappelijk O 123456789 10 U 12 120 130 140 150 160 - j 130 140 150 160 170 180 190 200 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 250 255 260 265 - 260 200 220 240 260 280 - bevattende de ambten en salarisschalen in guldens per maand met salaris-anciè'nniteit in jaren. typist (e) schrijver typist (e) A stenotypist (e) leerling-tekenaar directeur Algemene Begraafplaatsen 3 schoolconcierge- schoonmalcer schoolconcierge- schoonmaker A 5 Brandwacht 2e kl. schrijver A stenotypist(ea controleur doodgraver tekenaar D Brandwacht le kl. laborant hoof dhr andwacht l) verpleegster 2) 3) assistente in de huishouding Stads Ziekenhuis 2) wijkverpleegster schoolverpleegster raadsdienaar concierge raadhuis assistent Prin- cessehof huisbezoeker 'werkster '"°ainginspec trice tekenaar C opzichter D concierge gemeen tewerken a - junc t -te c hni s c h— ambtenaar hoofdschrijver analist adjunct-commies Salaris-ancife'nniteit in jaren' 160 170 180 190 200 - 160 170 180 190 200 210 220 210 215 220 225 230 - 180 190 200 210 220 230 240 230 235 240 245 250 - 190 200 210 220 230 240 250 260 270 210 220 230 240 250 260 270 220 230 240 250 260 270 280 - 160 180 200 220 240 250 260 270 280 290 300 200 220 240 250 260 270 280 290 300 "16'

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 415