105,— 2160 2400 2880 3600 4080 4560 BIJLAGE B, bevattende een aantal ambten en het daaraan verbonden vaste salaris in guldens per maand. Ambt ambtenaar, bedoeld in artikel 294 der Gemeentewet plaatsvervangend directeur van het Openbaar Slachthuis gemeente-arts Wirdum stadsarts te Huizum adspirant-brandwacht stadsarts te Leeuwarden Salaris 40,— 50," 25,— 192,— 200,-- met verplichting tot levering van genees middelen met verplichting tot levering van genees middelen 1) l) Jaarlijkse vaste toelage van f. 198,voor het aanschaven en aan vullen van dienstkleding. VERGELIJKEITD OVERZICHT FÜITCTIES EI! BEZOLDIGIITGEIT. Jaarwedde re ge ling 194 7 Ontwerp Bezoldigingsregeling 1948 Vrsrnene administratieve rangen machine schrijver 1260 - 1740 schrijver 2e kl. directeur Algemene Begraafplaatsen schrijver le kl. klerk bevolkingscontroleur 1500 - 2340 2160 - 2880 2460 - 3240 3600 adjunct-commies 2880 administratief ambtenaar commies 3360 - 4500 boekhouder Gemeente werken bedr i jf sboekhoude r boekhouder-kassier Openbaar Slachthuis administrateur Stads Ziekenhuis directeur Woningbedrijf 4140 - 498O commies le kl. 4500 - 5340 administratief hoofd ambtenaar Gem.werken administratief hoofd ambtenaar Lichtbedrijven administratief hoofd ambtenaar Gemeentereini— ging directeur Markt- en Havendienst hoofdcommies administrateur Gemeente werken hoofdcommies le kl. archivaris administrateur Lichtbe- kijven referendaris A directeur Sociale Zaken referendaris B 4500 4620 5340 5940 5340 - 6420 6240 7020 7380 8160 typist(e) schrijver typist(e) A stenotypist(e directeur Algemene Be graafplaatsen schrijver A stenotypist(eA hoofdschrijver adjunct-commie s adjunct-commies A commies 1440- - 1920 1560 - 2400 2640 3360 3480 3360 directeur Woningbedrijf 4200 - 5280 commies A 4200 - 5280 directeur Markt- en Havendienst hoofdcommies hoofdcommies A archivaris 4320 - 5400 4920 - 6000 5400 - 6480 referendaris 6360 - 7440 directeur Sociale Zaken administrateur 6960 - 8040 "Tech-"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 417