s 1946 2160 2160 2340 2460 2460 2880 2880 3120 3240 3240 2880 - 3600 5340 4620 - 5940 4740 5340 5760 3120 5700 5700 6420 6240 - 7380 directeur Openb.Slachthuis 7380 - 858O directeur Gemeentewerken 858O - 9720 directeur Lichtbedri jven plv. directeur Openb.Slacht- 600 huis 7560 - 8640 8640 - 9720 600 juffr. huishouding Stads- 1740 - 246O Ziekenhuis 2040 - 2760 2640 - 3600 4) 2340 - 3120 2880 - 3600 7380 - 858O 858O - 9720 300 1260 2400 2280 - 3240 1,2) 2280 - 3240 2280 - 3240 2280 - 3240 2640 - 3600 2640 - 3600 2640 - 3600 3360 - 4560 3) 4320 - 5400 3) 1800 - 3120 1920 - 3600 7560 - 8640 864O - 9720 1 Jaarwedderegeling 1947 Ontvrerp Bezoldigingsregelin Technische rangen. tekenaar 2e kl. G.E.B. installatie-controleur G.E B. analist tekenaar le klo G.E.B. opzichter 2e klo Ge meentewerken kabelnetopzichter GoEoB installatie-opzichter G.E.B terreinbaas Gemeente- reiniging analist le kl. opzichter le kl.Gemeen- 2880 - 3600 tewerken opzichter Gasfabriek 2820 - 3480 opzichter Gem.reiniging 2820 - 3480 controleur tonnendienst 2820 - 3480 technische kracht Po- 2820 - 3480 litie chef ontsmettingsdienst 2880 - 3600 opzichter-keurmeester 2940 - 3840 technambtGemowerken 3360 - 4500 techn.ambtenaar G.E.B. techn.ambtenaar Gasfabr. techn.ambt. Gem.reiniging technambt. le kl.Gem. 4140 - 498O werken techn.ambt. le kl.Gasfabr. chef techn. ambtenaar 4500 Ge me e nt e we r ke n techn. hoofdambtenaar Gemeentewerken techn. hoofdambt.G.E.B. tuinarchitect 4740 techn. hoofdambt. Gas fabriek techn. hoofdambtenaar le kl. Gem.werken architect Gem.werken ingenieur Gem.werken directeur Bouw- en Woningtoezicht directeur Gem.reiniging 6900 6900 leerling tekenaar tekenaar D controleur laborant tekenaar C opzichter D 1560 - 2400 2160 - 2880 2160 - 2880 1800 - 3120 2520 - 3240 2520 - 3240 analist tekenaar B opzichter C demonstratrice Lichtbe dri jven opzichter-keurmeester Openbaar Slachthuis technische kracht Politie 1920 - 3600 2880 - 3600 2880 - 3600 analist A opzichter-keurmeester A tekenaar A opzichter B opzichter A adj.-techn. ambtenaar techn. ambtenaar C techn. ambtenaar B techn. ambtenaar A 2880 - 4080 3360 - 4080 3240 - 4320 3240 - 4320 3960 - 5040 2400 - 3360 3480 - 4560 3960 - 5040 43 2 0 - 5400 techn. hoofdambtenaar 4920 - 6000 techn. hoofdambtenaar 4920 - 5820 techn. hoofdambtenaar A 5400 - 6<+80 architect adjunct-ingenieur ingenieur ingenieur A directeur Bouw- en Woningtoezicht directeur Gem.reiniging 5880 - 6960 3840 - 4560 456O - 6480 6240 - 7440 "adjunct-'' darwedde regeling 1947 _iirecteur Gem.werken 6660 - 78OO aij,-directeur Lichtbed_r. Ontvrerp Bezoldigingsregeling 1948 696O - 8040 adj-directeur Gem.werken adj.-directeur Lichtbedr. directeur Openb.Slachthuis directeur Gemeentewerken directeur Lichtbedrijven plv. directeur Openb.Slacht huis Eangen Geneeskundige Dienst - Stads-Ziekenhuis gedipl. verpleegster 1740 - 2460 wijkverpleegster schoolverpleegster le verpleegster hoofdverpleegster directrice Stads-Ziekenh. analist analist le kl. adj.-directeur G.G.D. directeur G.G.D. gemeente-arts Wirdum stads-arts Huizum stads-arts 1) aftrek 600,— 2) aftrek 750,— 3) af trek 900,— 4) aftrek 1100,— 1) 2280 - 3000 2280 - 3000 2) 3) 3960 - 4740 verpleegster assistente huishouding Stads-Ziekenhuis wijkverpleegster schoolverpleegster le verpleegster wijkverpleegster A schoolverpleegster A hoofdverpleegster directrice Stads-Ziekenh. laborant analist adj-directeur G.G.D. directeur G.G.D. gemeente-arts ?/irdum stads-arts Huizum stads-arts 1) aftrek 900,- 2) aftrek 100,- 3) aftrek 1200,— 1) 1) 300 1260 2400 voor opleiding kraamverpl. en kinde rve r z orging "Overige" II

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 418