Piilage "tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE STO.77» ONTWERP. VERORDENING, houdende toekenning van een uitkering over het tweede kwartaal van 1950 aan een deel van het perso neel in gemeentedienst. Artikel 1. Deze verordening is van toepassing op le. de ambtenaren in de zin van het Algemeen Ambtenarenregle ment, die worden bezoldigd krachtens een gemeentelijke regeling 2e. het onderwijzend personeel, voorzover dit wordt bezoldigd krachtens een gemeentelijke regeling, 3e. de arbeidscontractanten in dienst der gemeente, wier loon wordt vastgesteld krachtens het bepaalde in artikel 11 eerste lid, onder b, c, d of e, van de frbeidsovereenkomste verordening, met uitzondering van de leerling-verplegenden allen mits zij geboren zijn vóór 2 April 1929- Artikel 2. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder le. ''belanghebbende1'; hij, op wie deze verordening van toe passing is,' 2e. "wedde" voor de belanghebbenden, bedoeld in artikel 1 onder; a. le en 2e; het salaris of loon, dat, per maand gerekend, voor de belanghebbende geldt volgens de op hem van toepassing zijnde bezoldigings- of loonregeling, ver meerderd met de voor opneming in de pensioensgrondslag in aanmerking komende toelagen; b. 3e; het bedrag, dat, per maand gerekend, voor de belang hebbende geldt volgens de op hem van toepassing zijnde bezoldigings- of loonregeling, of het bedrag, dat in de arbeidsovereenkomst is vermeld, uitgezonderd de kinder bijslag en de eventueel verleende toelagen, welke niet in de pensioensgrondslag opgenomen zouden worden, in dien de belanghebbende in vaste dienst ware in voorkomende gevallen verminderd met het bedrag van de korting wegens het genot van kost en/of inwoning. Artikel 3 L Aan de belanghebbende, die over het gehele tweede kwartaal van 1950 aanspraak heeft op volledige of gedeeltelijke wedde, wordt een uitkering ineens toegekend. De uitkering, bedoeld in het eerste lid, bedraagt, behou dens het bepaalde in het derde lid, a. voor een belanghebbende, geboren vóór 2 April 1927; 15* "b"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 424