BIJLAGE NO. 78. Aan de Gemeenteraad. In verband met zijn aftreden als lid van de Raad heeft de heer H. Rijpma ontslag gevraagd als lid van de commissie, di< ons College van advies dient over de beste ding der gelden van het Ponds voor culturele doeleinden en die, naast een door ons aan te wijzen wethouder, bestaat uit zes, door de Raad te benoemen leden, waarvan drie uit Uw midden en drie uit de ingezetenen der gemeente, verschillende culturele stromingen vertegenwoordigende. V/ij stellen Uw Vergadering in verband hiermede voor te hesluiten de heer H. RIJPMA van zijn lidmaatschap van boven genoemde commissie onder dankbetuiging voor de als zodanig bewezen diensten te ontheffen en over te gaan tot voorzie ning in de ontstane vacature door de benoeming van een lid uit Uw midden. Leeuwarden, 29 April 1950. Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, A.A.F. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 6 Mei 1950. van'leeuwarden"^ ISp1*® handellnSen ™n de gemeenteraad van Leeuwarden1950. BIJLAGE WO. 78.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 426