w niilafe tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1 950. BIJLAGE EO. 79. BIJLAGE NO. 79. Aan de Gemeenteraad. Ten einde het eerlang aan te leggen stratenplan in de omgeving van de Hobbemastraat en de d'Hondecoeterstraat te kunnen uitvoeren en op juiste wijze op het reeds bestaande we gennet te kunnen aansluitenis het noodzakelijk, dat de ge meente de eigendom verkrijgt van een tweetal percelen grond, welke percelen op de bij de stukken overgelegde situatieteke ning rood omlijnd zijn aangegeven. De gemachtigde van de eigenaren van de betreffende percelen, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie A no, 1753, groot pl.m. 1300 ca, en no. 2056, groot pl.m. 1880 ca, is,blijkens de bij de stukken overgelegde verklaringen, bereid deze perce len aan de gemeente over te dragen tegen een prijs van f. 3,60 per m2. In verband met het feit, dat de bedoelde percelen gedeelte lijk bouwrijp zijn, wordt de prijs van f. 3,60 per m2 door ons alleszins aanvaardbaar geacht. Van de zijde van het Prijzenbu reau voor Onroerende laken in het Ambtsgebied Leeuwarden zal tegen dit bedrag geen bezwaar worden gemaakt. De overige hier onder vermelde voorwaarden, welke door de verkopers zijn ge steld, ontmoeten bij ons College eveneens geen bezwaren. Gelet op het grote belang, dat, zoals uit de overgelegde situatietekening duidelijk blijkt, de gemeente heeft bij het verkrijgen in eigendom van de hierboven bedoelde oercelen, ge ven wij U dan ook in overweging te besluiten: I. tot aankoop van Mw.Wed.P.SONEEGA, te 's Gravenhage, van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie A, no. 1753, groot pl.m. 1300 ca, tegen een koopsom, berekend naar een bedrag van f. 3,60 per m2, onder de volgende voor waarden en bepalingen: a. de juiste grootte van het perceel wordt vastgesteld na op meting door een landmeter van het kadaster; b. de sub a bedoelde opmeting geschiedt voor rekening van de Gemeente Leeuwarden; c. de kosten van en rechten voor de eigendomsoverdracht en le vering komen ten laste van de Gemeente Leeuwarden; d. in afwachting van het notariële transport is door de Ge meente Leeuwarden aan de verkoopster verschuldigd een rente vergoeding, berekend naar 3% per jaar, over de tijd, welke verstrijkt tussen het tijdstip van goedkeuring van het raadsbesluit tot aankoop van het betreffende perceel door Gedeputeerde Staten van Eriesland en de datum van het trans port II. tot aankoop van de erven J.VAN DER STEEG van het Derceel, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie A, no.2056, groot flj"xVl880 ca> "tegen een koopsom, berekend naar een bedrag van i- 3,oO per m2 en wel onder dezelfde voorwaarden en bepalingen, als bedoeld sub I, a t/m d; ,1^' bepalen, dat de onder I en II bedoelde oercelen zullen worden ondergebracht in het Gemeentelijk Grondbedrijf. Leeuwarden, 3 Mei 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER ïIETfLEïï, Burgemeester. TBAKKERSe ere taris Oerzonden 6 Mei 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 427