Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.80 BIJLAGE NO. 80. Aan de Gemeenteraad. Hierbij bieden wij Uw Raad aan een partiele her ziening van het uitbreidingsplan in onderdelen van de gemeente Leeuwarden, met betrekking tot de gronden, gelegen ten Zuiden van het Schapendijkje en grenzend aan de spoor lijn van Leeuwarden naar Stiens. Op deze gronden zullen 114 woningen worden gebouwd, deel uitmakende van de 200 woningen, welke boven het normale woningbouwcontingent aan de gemeente werden toegewezen (systeem Martens). Deze partiële herziening bestaat uit een plan met een profielenkaart en bebouwingsvoorschriften. Zij maakt deel uit van het algehele herzieningsplan voor het gebied tussen de Harlingerstraatweg en de Mr. P.J. Troelstrawegdat Uw Raad tinnen afzienbare tijd zal bereiken. In verband met het spoedeisende karakter van het plan-Martens was het echter noodzakelijk de onderhavige partiële herziening te doen voorafgaan aan de algehele. De structuur van deze herziening spreekt voor zichzelf en behoeft, naar het ons voorkomt, geen nadere toelichting. Het plan, strekkende tot het vorenstaande, heeft, overeen komstig het bepaalde in artikel 37 der Woningwet, van 14 April 1950 ofgedurende vier weken ter inzage voor een ieder ter secre tarie der gemeente gelegen. Van deze nederlegging heeft het Hoofd van het Gemeentebestuur op de door de wet voorgeschreven wijze openbare kennisgeving gedaan, onder mededeling, dat belanghebbenden gedurende de termijn van vier weken bezwaren tegen het plan konden indienen. Bezwaarschriften zijn niet ingekomen. Wij geven U mitsdien in overweging te besluiten tot her ziening van bovenbedoeld uitbreidingsplan, overeenkomstig de bij het hierna afgedrukte ontwerp-besluit behorende teke ningen en tot vaststelling van de bij deze herziening beho rende en daarmede een geheel vormende bebouwingsvoorschriften. Leeuwarden, 10 Mei 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A-A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER. Secretaris. ONTWERP" 'erzonden 13 Kei 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 428