Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950= BIJLAGE NO.80. ONTWERP. I DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders Gelet op de bepalingen der Woningwet; BESLUIT. I. het uitbreidingsplan der Gemeente Leeuwarden, vastgesteldl bij Raadsbesluit van 22 Februari 1939, no. 35 R/16 en goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van Friesland bij besluit van 5 December 1939, no. 46, te herzien met betrekking tot gronden, gelegen ten Zuiden van het Schapendijkje en grenzende aan de spoorlijn Leeuwarden- Stiens, overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekeningen II. vast te stellen de bij de sub I bedoelde herziening behorende en daarmede een geheel vormende bebouwings voorschriften Leeuwarden, De Raad voornoemd Voorzitter. Secretaris. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 81. BIJLAGE NO. 81. Aan de Gemeenteraad. Zoals Uw Raad bekend is, is bij Raadsbesluit van 17 September 1947, no. 4238, besloten tot deelneming in het kapitaal van de N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten tot een bedrag van f. 30.000,--. Bouwspaarder Joh. Witvoetwonende te Leeuwarden, Veulen straat 1, wordt thans in de gelegenheid gesteld tot het bou wen van 1/2. dubbele woning over te gaan. De Bouwkas voornoemd heeft ons verzocht Uw Raad voor te stellen de aan deze bouw spaarder te verstrekken geldleningen, welke hij van de Bouw kas, ter financiering van de bouw van 1/2 dubbele woning aan de Geraniumstraat, onder hypothecair verband zal ontvangen, te garanderen. De totale bouwkosten zullen bedragen f. 15. 630,-- Rijkssubsidie (z.g. onrendabele bouwsom) if 8.150,-- Door bouwspaarder aan te vragen kapitaal (z.g. rendabele bouwsom) f. 7.48O,-- Gestort met inbegrip van rente f. 2.020,55 Onkosten spaarperiode 75,80 1-944,75 Lening voor het rendabele deel f. 5.535,25 Lening als voorschot op Rijkssubsidie (voor het onrendabele deel) 8.150,-- Totaal der te garanderen lening f. 13.685,25 Hiervan onder verband van eerste hypotheek (hoogstens 85/ der stichtingskosten) 10.625,25 Onder verband van tweede hypotheek f. 3.060,-- Krachtens artikel 27 van de Financieringsregeling Woningbouw -948 kan het Rijk, op verzoek van het Gemeentebestuur, deelne men in een eventueel verlies, dat de gemeente zou lijden door net garanderen van een ten behoeve van de bouw van een woning aoor een derde te verstrekken geldlening, voorzover de garantie Een lening betreft,niet hoger dan 85/ der stichtingskosten, zoals deze ingevolge artikel '11 van de F.W. 1948 door de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting worden vastgesteld. Deze oeelneming bedraagt negen/tienden van het verlies, voorzover dit verlies een bedrag, gelijk aan 15/ der stichtingskosten, niet overschrijdt. De grootte van deze theoretische stichtings kosten is voor de hierboven genoemde woning nog niet bekend. Het ligt in het voornemen van de Bouwkas aan bouwspaarder Jen. Witvoet, voornoemd, een geldlening te verstrekken onder verband van eerste hypotheek, ten bedrage van f. 10.625,25, sn een geldlening onder verband van tweede hypotheek, ten oearage van f. 3.060,--, zoals hiervoren is becijferd. Het recht op de in artikel 16, derde lid, sub c, van de -inancieringsregeling bedoelde jaarlijkse bijdrage, groot van de onrendabele bouwkosten ad f. 8.150,--, zal worden jergeschreven ten name van de Bouwkas en worden aangewend Soh ^ld°ening' namens de bouwspaarder, van de rente, ver- ovpÏ ?d voor gedeelte van het bedrag der geldleningen, eenkomende met de onrendabele bouwkosten, zoals deze door minister, voornoemd, zijn vastgesteld. "De"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 429