If! li ii tillage 'tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden1950. BIJLAGE 110.82. BIJLAGE NO. 82. Aan de Gemeenteraad. Zoals Uw Raad bekend is, is bij Raadsbesluit van 17 September 1947, no. 4238, besloten tot deelneming in het kapitaal van de N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten tot een bedrag van f. 30.000, Bouwspaarder TjSpiekstra, wonende te Hardegarijp, wordt thans in de gelegenheid gesteld tot het bouwen van 1/2 dubbele woning over te gaan. De Bouwkas voornoemd heeft ons verzocht Uw Raad voor te stellen de aan deze bouwspaarder te verstrekken geldleningen, welke hij van de Bouwkas, ter financiering van de bouw van 1/2 dubbele woning aan de Ge raniumstraat, onder hypothecair verband zal ontvangen, te garanderen. De totale bouwkosten zullen bedragen f. 15.630, Rijkssubsidie (z.g. onrendabele bouwsom) 8.150, Door bouwspaarder aan te vragen kapitaal (z.g. rendabele bouwsom) f. 7.480, Gestort met inbegrip van rente f.2.039,76 Onkosten spaarperiode 75,80 1 .963 ,96 Lening voor het rendabele deel f. 5.516,04 Lening als voorschot op Rijkssubsidie (voor het onrendabele deel) 8.150, Totaal der te garanderen lening f. 13.666,04 Hiervan onder ^verband van eerste hypotheek (hoogstens 85$ der stichtingskosten10.620,04 Onder verband van tweede hypotheek f'. 3.046, Krachtens artikel 27 van de Financieringsregeling Woning bouw 1948 kan het Rijk, op verzoek van het Gemeentebestuur, deelnemen in een eventueel verlies, dat de gemeente zou lij den door het garanderen van een ten behoeve van de bouw van een woning door een derde te verstrekken geldlening, voorzo ver de garantie een lening betreft, niet hoger dan 85$ der stichtingskosten, zoals deze ingevolge artikel 11 van de F.W. 1948 door de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting worden vastgesteld. Deze deelneming bedraagt negen/tienden van het verlies, voorzover dit verlies een bedrag, gelijk aan 15% der stichtingskosten, niet overschrijdt. De grootte van deze theoretische stichtingskosten is voor de hierboven ge noemde woning nog niet bekend. -i Het ^ligt in het voornemen van de Bouwkas aan bouwspaar- -*er Ij. Bpiekstra, voornoemd, een geldlening te verstrekken onder verband van eerste hypotheek, ten bedrage van f.1 0.620,04, oneen geldlening onder verband van tweede hypotheek, ten be drage van f. 3.046,zoals hiervoren is becijferd. o Het recht op de in artikel 16, derde lid, sub c, van de -inancieringsregeling bedoelde jaarlijkse bijdrage, groot y van de onrendabele bouwkosten ad f. 8.150,zal worden vergeschreven ten name van de Bouwkas en worden aangewend oX Voldoeningnamens de bouwspaarder, van de rente, ver- cnuldigd voor het gedeelte van het bedrag der geldleningen, reenkomende met de onrendabele bouwkosten, zoals deze door -unister, voornoemd, zijn vastgesteld. "De

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 432