Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.£2 De uitkering ineens, bedoeld in artikel 14 van de genoemde Financieringsregelingzal eveneens aan de Bouwkas worden uitgekeerd en worden aangewend ter (cq.gedeeltelijke) aflos sing, namens de bouwspaarder, van het bedrag der geldleningen waarvoor de gemeente de tijdige betaling onder meer van deze aflossingen zal garanderen. Aangezien de gemeente als aandeelhoudster tot de^ N.v. Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten is toegetreden en er naar onze mening voldoende aanleiding is om ter bevordering van de uitbreiding van woongelegenheid binnen deze gemeente aan het onderhavige verzoek te voldoen, geven wij Uw Vergadering, onder mededeling, dat de Financiële Commissie zich hiermede kan verenigen in overweging te besluiten: 1. de gevraagde garantie te verlenen overeenkomstig de in bijgevoegd ontwerp-besluit vermelde voorwaarden5 2. de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting te ver zoeken het Rijk te doen deelnemen in een eventueel uit de voornoemde garantie ontstaand verlies tot het inge volge artikel 2'/, lid 2, der Financieringsregeling woning bouw 1948 hoogst toegelaten bedrag. Leeuwarden, 11 Mei 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris ONTWERP1' Verzonden 13 Mei 1950. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950 BIJLAGE NO. 82 ONTWERP- DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gezien een verzoekschrift van de naamloze vennootschap N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten (hierna te noemens de Bouwkas"namens TjSpiekstra (hierna te noemens "'de bouw spaarder"), wonende te Hardegarijp, tot bekoming van een borgtocnt van de gemeente ter zake van een door de Bouwkas aan de bouwspaarder te verstrekken hypothecaire geldlening, ten behoeve van de bouw van 1/2 dubbele woning aan de Geraniumstraat te Leeuwarden, op het perceel, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie F, nummer 5380ged. j Overwegende, dat vorenbedoelde bouw zal geschieden met toepassing van de Financieringsregeling Woningbouw 1948 (hier na aan te duiden als F.W. 1948) dat de totale met de bouw van vorenbedoelde woning ge moeide kosten f. 15.530,-- zullen bedragen; dat het onrendabele gedeelte van de bouwkosten in verband met het bepaalde in artikel 11 van de F.W. 1948 moet worden gesteld op minstens f. 8.150,--; dat in artikel 27 van deze regeling bepaald wordt, dat het Rijk op het verzoek van het Gemeentebestuur kan deelnemen in een eventueel verlies, dat de gemeente zou lijden door het garanderen van een ten behoeve van de bouw door een derde te verstrekken geldlening, mits ten minste 15/ der stichtings- kosten door de eigenaar uit eigen middelen worden betaald, dan wel onder hypothecair verband achter de door de gemeente verstrekte of gegarandeerde geldlening wordt verkregen; dat de bouwspaarder voornoemd f. 1-953,96 als spaarkapi taal beschikbaar heeft, zijnde ten minste 20/ van het ver schil tussen de totale bij de bouw gemoeide kosten en de niet-rendabele bouwkosten, dat de Bouwkas ter zake van deze bouw aan de bouwspaarder een geldlening zal verstrekken onder verband van eerste hypotheek tot een bedrag van f. 10.620,04 zijnde hoogstens /r der totale stichtingskostenzoals deze ingevolge artikel 11 van de F.W. 1948 door de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting zijn of zullen worden vastgesteld, alsmede een geldlening onder verband van tweede hypotheek tot een bedrag van f. 3.04 6,-", gelijkstaande met de totale met de bouw gemoeide kosten, verminderd met het onder verband van eerste hypotheek ter leen verstrekte bedrag en verminderd met net spaarkapitaal, dat de bouwspaarder beschikbaar heeft; dat deze geldleningen verstrekt zijn onder de volgende voorwaarden de aflossing dient te geschieden in maximaal 30 jaren, de rente bedraagt 3 3/4/; dat er voldoende aanleiding is om ter bevordering van de uitbreiding van woongelegenheid binnen deze gemeente aan de Bouwkas overeenkomstig het verzoek van de Bouwkas voor noemd een garantie te verlenen, zoals deze hierna zal wor den omschreven; BESLUIT'. ;V niet de N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten aan te gaan een overeenkomst, waarbij de gemeente zich tegenover _eze verbindt rechtstreeks te waarborgen de tijdige beta- mg van rente en aflossing van de hiervoor bedoelde, onder verband van eerste hypotheek "be verstrekken, geldleninggroot f. IC. 620, 04 fi 2»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 433