m Biilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 83' BIJLAGE NO.83 Aan de Gemeenteraad. In verband met het bepaalde in artikel 8 van het Koninklijk Besluit, d.d. 17 Juli 1944, houdende regelen betreffende de arbeidsbemiddeling en de scholing, herscholing en omscholing van werkloze werknemers, is het Gemeentebestuur verplicht, ten genoegen van de Minister van Sociale Zaken en tegen een door deze instantie te bepalen vergoeding, voor de inrichting van werkplaatsen en de instelling van cursus sen voor scholing, herscholing en omscholing lokalen beschik baar te stellen. De inrichting van bedoelde werkplaatsen en de instelling van cursussen is opgedragen aan de Directeur- Generaal van het Rijksarbeidsbureau. De voormalige Centrale Keuken, alhier, welke in eigendom toebehoort aan het Rijk,wordt tot op heden voor het bovenom schreven doel gebruikt. De omliggende terreinen, welke, even als het terrein, waarop de Centrale Keuken is gebouwd, het eigendom zijn van deze gemeente, werden bij verschillende besluiten van Uw Raad aan de Staat der Nederlanden in huur afgestaan, zulks teneinde de opnemingsmogelijkheden van de Rijkswerkplaats voor Vakontwikkeling te kunnen vergroten. Sindsdien is echter de capaciteit van deze werkplaatsen weder om te gering gebleken en wel in het bijzonder als gevolg van het feit, dat vele gedemobiliseerden en uit Indonesië' gerepa trieerde militairen geen geschikte werkkring kunnen vinden en een scholing, herscholing of een omscholing behoeven. In verband hiermede is dan ook door de Rijksgebouwendienst, te Zwolle, namens de Minister van Sociale Zaken tot ons College het verzoek gericht over te gaan tot het bouwen van een her scholingsbarak in deze gemeente. Het grote sociale belang van de aanwezigheid van een ruime Rijkswerkplaats hier ter stede inziende en rekening houdende met het bepaalde in het hierboven aangehaalde Koninklijke Besluit, hebben wij aan de Directeur der Gemeentewerken op dracht verstrekt zo mogelijk een voor het beoogde doel ge schikte barak voor de gemeente aan te kopen. De te dien einde aangewende pogingen zijn echter niet gelukt, weshalve door genoemde Directeur plannen zijn ontworpen voor het bouwen van een herscholingsbarak, waarbij gebruik gemaakt wordt van de afkomende spanten van de voormalige asstal te Huizum. Het ontwerp van deze barak is opgemaakt in overeenstemming met de aanwijzingen van de Rijksgebouwendienst. Deze herscholingsbarak is geprojecteerd op een terrein, gelegen langs de Ins ul inde straatalhier, hetwelk thans reeds bij het Rijk in huur is voor de opleiding van metse laars en nader aangeduid op de bij de stukken overgelegde situatietekening De kosten van het bouwen van de herscholingsbarak worden blijkens de overgelegde begroting geraamd op f. 32.000,--, de kosten van het aanbrengen van de kracht- en lichtstroom installatie, alsmede van een 20-tal lichtpunten op f. 1500,--, zodat de totale kosten f. 33*500,-- zullen bedragen. Met de Rijksgebouwendienst zijn onderhandelingen gevoerd omtrent de door het Rijk aan deze gemeente te betalen huur voor het gebruik van de barak. Bedoelde instantie is bereid voor te stellen jaarlijks een bedrag van f. 3000,-- aan de gemeente te vergoeden (gewoon onderhoud ten laste van huur der, buiten gewoon onderhoud ten laste van verhuurder), welk bedrag door ons zeer aanvaardbaar wordt geacht. Onder mededeling, dat de Commissie voor Openbare Werken en'1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 435