Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 85. BIJLAGE NO. 85. Aan de Gemeenteraad. De heer J. VISSER te Sneek heeft zich tot ons gewend met het verzoek hem in erfpacht af te staan een bouwterrein, gelegen aan de Noord-Westzijde van de Van de Veldestraat, hoek Vincent van Goghstraat. Op de hierbij behorende situatie tekening is bedoeld terrein, ter oppervlakte van ongeveer 380 n]29 met rode omlijning aangegeven. Tegen deze erfpacht uitgifte bestaan bij ons geen bezwaren. Evenals voor de overige aldaar uitgegeven grond kan de grondwaarde worden gesteld op f. 13,- per m^welke prijs bij een rentevoet van 4 aanvaardbaar kan worden geacht De belanghebbende gaat blijkens de bij do stukken overgelegde verklaring met de hem gestelde voorwaarden accoord. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten; aan J. VISSER te Sneek tot 31 December 1990 in erfpacht af te staan een bouwterrein aan de Van de Veldestraat, ter breedte langs de straat gemeten van ongeveer 24 meter met een gemiddelde diepte van 16 meter, gelijk op de bijbehorende situatietekening Tn rode omlijning is aange geven, ter oppervlakte van ongeveer 380 m2, de juiste grootte nader door een landmeter van het kadaster uit te meten, zulks onder de volgende voorwaarden: 1. de erfpachtscanon zal worden berekend naar een grond waarde van f13- per m2 en een rentevoet van 4 per jaar; 2. de adressant stort voor 13 Mei 1950 een bedrag van f. 247;- ten kantore van het Gemeentelijk Grondbedrijf, als waarborg voor de nakoming der voorwaarden, welk bedrag aan de gemeente vervalt, indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, tenzij Burgemeester en Wethouders in bijzondere gevallen, te hunner beoordeling, niettemin tot gehele of gedeeltelijke teruggave van de waarborgsom besluiten. Bij voldoening aan de voorwaarden wordt cp aanvrage de waarborg som teruggegeven; 3. de rooiing voor de bebouwing zal door de dienst der Ge meentewerken worden aar gegeven 4. zolang de erfpacht niet met toestemming van Burgemeester en Wethouders is overgedragen, mag bebouwing door derden niet plaats hebben; 5- de acte van erfpacht moet notarieel worden verleden binnen een door Burgemeester en Wethouders te stellen termijn; 6. voor het overige zijn op deze afstand in erfpacht van toepassing - voor zover mogelijk en met het bovenstaande niet in strijd - de bepalingen betreffende de uitgifte in erfpacht van bouwterreinen, gelegen tussen Ooster singel en Cambuursterpad en toebehorende aan de gemeente Leeuwarden Leeuwarden, 11 Me i 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MBULEN Burgemeester. /erz°nden 13 Mei 1950. T. BAKKER Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 437