1 li Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 86» BIJLAGE NO. 86. Aan de Gemeenteraad. In verband met de zich steeds uitbreidende auto- tractie wordt bij de Reinigingsdienst in sterke mate de be hoefte gevoeld aan meer bergruimte voor het rollend materi eel. Momenteel moeten reeds meerdere wagens 's nachts in de open lucht blijven staan en is het bedrijf genoodzaakt de aan verschillende auto's nodige reparaties in de buiten lucht te verrichten, hetgeen vooral in het winterseizoen uiteraard vele bezwaren met zich mede brengt. Ook voor de drie nieuwe huisvuilaut os is geen garageruimte beschikbaar. Thans zijn wij in de gelegenheid in dit tekort aan over dekte bergruimte te voorzien, door het huren van een nabij de Smidsbuurtdus onmiddellijk bij het terrein der Gemeen tereiniging, gelegen pakhuis. De met de eigenaar gevoerde onderhandelingen hebben tot resultaat gehad, dat dezeblijkens de hierbij overgelegde verklaring, bereid is het pakhuis *"t Oudehof", met het daarin aanwezige kantoor, schaftlokaal en koelcel, gelegen tussen de Smidsbuurt en de Hofstraat, voor de tijd van 5 jaren aan de gemeente in huur af te staan tegen de som van f. 70,- per week. Deze huurprijs achten wij voor de gemeen te zeer wel aanvaardbaar. Onder mededeling voorts, dat de hier bedoelde ruimte, behalve voor stalling en reparatie van het automaterieel, ook voor andere doeleinden, als het opslaan van de nieuwe vuilnisemmers kan worden benut, hebben wij de eer U voor te stellen met ingang van 15 Juni 1950 voor de tijd van vijf jaren van Cath. van den Berg, Smidsbuurt 5, alhier, in huur aan te nemen het pakhuis met het daarin aanwezige kantoorschaftlokaal en koelcel doch zonder hot privé- kantoor, gelegen tussen de Smidsbuurt en de Hofstraat met eigen in- en uitgang aan beide straten, tegen een huursom van f. 70,- per week. Leeuwarden, 11 Mei 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER HEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Afzonden 13 Mei 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 438