>vjk; I Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE WO. 87. BIJLA.GE WO. 87. Aan de Gemeenteraad. De huurders van de aan de gemeente toebehorende percelen Harlingerstraatweg no. 75, Ossekop nos. 2 en 2a, Berlikumer- markt no. 15 en van de dagwinkel Tuinen Zuidzijde, hoek Voor streek, hebben cns verzocht om de bij hen in huur zijnde pan den wederom te mogen inhuren. Tegen de verhuring van deze percelen voor een jaar be staat naar onze mening geen bezwaar; de thans geldende huren waren daarbij te handhaven, echter met dien verstande, dat de gemeente, wanneer de wettelijke voorschriften daartoe de gele genheid zullen bieden, bevoegd zal zijn om deze huren op zoda nige wijze te verhogen, als redelijk geacht kan worden in verband met het alsdan geldende algemene huur peil. Wij geven Uw Vergadering mitsdien in overweging te be sluiten te verhuren voor de tijd van één jaar, ingaande 12 Me 1950 en eindigende alzo 12 Mei 1951, aan: 1. Mr. P.C.J.A. BOEIES de villa Baensein, Harlingerstraatweg no. 75, tegen een jaarlijkse huurprijs van f. 800,-; 2. JAW VAM DER MBULBN het perceel Ossekop no. 2a, tegen de huurprijs van f. 10,- per week; 3. JiLDO VAM DER MEULEN het perceel Berlikumermarkt no. 15, tegen de huurprijs van f. 700,- per jaar; 4. M.P, DB BRUIN, Wed. p. VAN DER WOUD, het perceel Ossekop no. 2, tegen een huurprijs van f. 6,50 per week; 5. D.A. DIRKS, de dagwinkel Tuinen Zuidzijde, hoek Voorstreek met uitzondering van de lichtbak, uitmakende het beneden gedeelte van de lichtzuil ter plaatse, tegen een huurnrijs van f. 450,- per jaar, op de voorwaarden van de thans lopende huurovereenkomsten, ioch aangevuld met de volgende clausule "Burgemeester en Wethouders behouden zich het recht voor om, wanneer de wettelijke voorschriften daartoe de gelegenheid zullen bieden, de huurprijzsn te verhogen op zodanige wijze, &ls redelijk geacht kan worden in verband met het alsdan gel dende algemene huurpeil". Leeuwarden, 11 Mei 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, AAMVAN DER MBULBNBur ge meester. T. BAKKER Secretaris. •bonden '13 Mei 1950>

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 439