Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE HO. 88. BIJLAGE HO. 88. Aan de Gemeenteraad. De gemeente heeft wederom de beschikking gekregen over enige percelen weiland aan en nabij het Keegsdijkje, welke deel hebben uitgemaakt van het vliegveld. Het betreft hier de percelen, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie D, nos. 35) 34? 67? 68, 1133 en 1134? welke, naar het ons voor komt, behoren te worden gevoegd bij de boerderij "de Magere Weide", die onlangs ten behoeve van de stratenaanleg en woning bouw ten Zuiden van het Schapendijkje afstand heeft moeten doen van de pacht van de percelen Sectie L, nos. 1153 en 1154 en in verband met de voorgenomen uitbreiding van de Hoorder- begraafplaats binnen afzienbare tijd wederom grond zal moeten afstaan. Zonder de hierboven bedoelde gronden, welke een totale oppervlakte hebben van 14 hectare, zal de boerderij "de Magere Weide" niet meer rendabel kunnen worden geëxploi teerd, zodat het redelijk is te achten om, nu de gelegenheid zich daartoe voordoet, haar voor dit verlies een compensatie aan grond te geven door toewijzing in pacht van de hierboven genoemde percelen Sectie D, nos. 33, 34, 67? 68, 1133 en 1134, pro resto groot in totaal 7.65.50 hectare, Deze pacht ware te doen eindigen op hetzelfde tijdstip als waarop de pacht van "de Magere Weide" afloopt, n.l. 5 Maart 1953. De Grondkamer voor friesland heeft voor deze verpachting voor een kortere termijn dan 6 jaren toestemming verleend. In verband met de toestand, waarin de te verpachten per celen thans verkeren, lijkt ons de door de deskundige voor de gemeentelanderijen voorgestelde pachtprijs van f. 35,- per 36z are aanvaardbaar. De pacht ster, de Wed. J.P. REITS. MA, geb. VLASMAkan zich met deze regeling verenigen. Onder overlegging van de stukken geven wij Uw Vergadering mitsdien in overweging te besluiten: te verpachten aan de Vfed. J.P. RB ITS MA, geboren IJ. VLASMA, ie percelen weiland, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, eectie L, nos. 33? 34? 67? 68, 1133 an 1134? gelegen aan en nabij het Keegsdijkje, ter grootte van 8 hectare, voor het Hjdvak 5 Maart 1950 - 5 Maart 1953? tegen een pachtsom van t- 35?- per 364 are en voorts onder de voorwaarden van het lopende pachtcontraot inzake de boerenplaats "de Magere Weide" Leeuwarden, 11 Mei 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MBULBN Burgemeester. T. BAKKER Secretaris. '--men 13 Mei 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 440