I I Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.89. BIJLAGE NO. 89. Aan de Gemeenteraad. In Uw vergadering van 5 April j.l. werd besloten over te gaan tot verbetering van de Schrans en de Verlengde Schrans alhier. In het daartoe door ons College tot Uw Raad gerichte schrijven (bijlage no. 53) is o.m. vermeld, dat voor de uit voering van bedoelde werken, overeenkomstig de ingediende plannen, overdracht in eigendom van diverse stroken grond door particulieren aan de gemeente noodzakelijk is. Omtrent deze aangelegenheid kunnen wij thans nadere voorstellen aan Uw Raad doen toekomen, aangezien met het merendeel der bij de overdracht van grond betrokken personen en instanties overeen stemming omtrent de voorwaarden van overdracht is verkregen. Teneinde nu zo spoedig mogelijk met de werkzaamheden een aanvang te kunnen maken de gunning van het werk heeft reeds plaats gehad menen wij U te moeten voorstellen thans reeds tot de overname van de perceelsgedeelten van de tot overdracht bereid gevonden eigenaren te besluiten. Zo spoedig mogelijk zullen dan omtrent de overblijvende benodigde gronden door ons nadere voorstellen aan Uw College worden gedaan. Het betreft hier in de eerste plaats de aankoop van een zestal gedeelten van voortuinen, welke aan de westzijde van de Schrans en de Verlengde Schrans zijn gelegen (op de bij de stukken overgelegde tekening groen gearceerd aangegeven)De hiervoor vast te stellen grondprijs ware te stellen op f.10, per m2welk bedrag eveneens werd aangehouden bij vroeger plaats gehad hebbende aankopen van gedeelten van voortuinen ten behoeve van de verbetering van belangrijke wegen (o.a. Groningerstraatweg). Het Prijzenbureau voor Onroerende Goederen in het Ambtsgebied Leeuwarden kan zich met deze prijs vereni gen. De overige door de verkopers gestelde voorwaarden, welke zijn opgenomen in het bij de stukken overgelegde ontwerp- raadsbesluitw orden door ons aannemelijk geacht. De overige aan de westzijde van de Schrans en de Verleng de Schrans gelegen benodigde perceelsgedeelten, welke op de te kening met gele kleur zijn aangeduid, betreffen door de eige naren betegelde gronden, welke aansluiten op de gemeentelijke trottoirs. De eigenaren zijn bereid deze perceelsgedeelten kosteloos aan de gemeente over te dragen, waarbij veelal als een o.i. billijke en dan ook gebruikelijke voorwaarde is ge steld, dat bij trottoiraanleg door de gemeente de uitkomende ^.aterialen eigendom blijven van de tegenwoordige eigenaren. 2e verdere voorwaarden, welke in het overgelegde ontwerp-raads- sosluit zijn opgenomen, worden door ons redelijk geacht. De eigenaren van de aan de oostzijde van de Schrans en de Verlengde Schrans gelegen pcrceelsgedeeltenwelke voor de uitvoering van de verbetering benodigd zijn, ijn ook bereid gevonden deze gedeelten kosteloos aan de gemeente over te dra gen. Het betreft liior gronden, welke destijds van gemeentewege 2l)n Gegeid (op de bij de stuiken overgelegde tekening met gele kleur aangegeven)met uitzondering evenwel van enige stoepen, welke zich voor de panden bevinden (rood gearceerd aan- éhgeven)De in dergelijke gevallen door de eigenaren bij de °vordraciit gestelde gebruikelijke voorwaarden, welke uit het ^twerp-raadsbesluit blijken, ontmoeten bij ons College even- bezwaar. "Op"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 441