Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.89. Op grond van het vorenstaande stellen wij U voor te be sluiten ten behoeve van de verbetering van de Schrans en de Verlengde Schrans diverse stroken grond aan te kopen en over te nemen, ter geschatte grootte, tegen de prijs per er. on der de door de eigenaren bij overdracht bedongen voorwaarden als omschreven in het bij de stukken overgelegde ontwerp- raadsbesluit Leeuwarden, 12 Mei 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULENBurgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden, 13 Mei 1950. bijlage tot het verslag der nandelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden, 1950.. BIJLAGE NO. 90. BIJLAGE NO. 90. Aan de Gemeenteraad. Blijkens het hierbij overgelegde afschrift van een verklaring van de Pensioenraad, is Ilej. H. JANSMA, onderwij zeres aan gemeenteschool no. 14, voor de verdere waarneming van haar betrekking ongeschikt. In verband hiermede en onder overlegging van haar daar toe strekkend verzoek, stellen wij U voor te besluiten; aanMej. H. JANSMA, onderwijzeres aan gemeenteschool no. 14 (gewoon lager onderwijs), als zodanig eervol ontslag te verlenen met ingang van een door Burgemeester en Wethouders te bepalen dag. Leeuwarden, 25 Mei 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T. BAKKER, Secretaris. Verzonden 31 Mei 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 442