Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950» BIJLAGE NO. 91» BIJLAGE NO» 91* Aan de Gemeenteraad. Blijkens de hij de stukken overgelegde verklaring wenst de heer J.E. Smedinga, alhier, van de gemeente in erfpacht te ontvangen een bouwterrein, gelegen aan de Mendels- sohnstraat, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente LeeuwardenSectie D, no. 3295, onder de hem door ons College medegedeelde voorwaarden. Hierbij is in overeen stemming met de grondkosten van de Noordelijk gelegen, voor Duplex-woningen bestemd^ bouwterreinen,de grondwaarde van het door Smedinga gevraagde terrein gesteld op f. 16,-- per m2 welke prijs bij een rentevoet van 4$ aanvaardbaar kan worden geacht Wij geven U derhalve in overweging te besluiten aan J.E. SMEDINGA, Balistraat no.31b, alhier, tot 31 December 1990 in erfpacht af te staan een bouwterrein aan de Mendels- sohnstraat, uitmakende het resterend gedeelte grond, gelegen naast de voor de bouw van Duplex-woningen bestemde grond, gelijk op de bijbehorende situatietekening in rode omlijning is aangegeven, ter oppervlakte van ongeveer 170 m2de juiste grootte nader door een landmeter van het kadaster uit te meten, zulks onder de volgende voorwaarden: 1. de erf achtscanon zal worden berekend naar een grondwaarde van f. 16,-- per m2 en een rentevoet van per jaar; 2. de adressant stort vóór 1 Juni 1950 een bedrag van f.136,- ten kantore van het Gemeentelijk Grondbedrijf, als waar borg voor de nakoming der voorwaarden, welk bedrag aan de gemeente vervalt, indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, tenzij Burgemeester en Wethouders in bijzondere gevallen, te hunner beoordeling, niettemin tot gehele of gedeeltelijke teruggave van de waarborgsom besluiten. Bij voldoening aan de voorwaarden wordt op aanvrage de waarborgsom teruggegeven; 3. de rooiing voor de bebouwing zal door de dienst der Ge meentewerken worden aangegeven 4. zolang de erfpacht niet met toestemming van Burgemeester en Wethouders is overgedragen, mag bebouwing door derden niet plaats hebben: de acte van erfpacht moet notarieel worden verleden bin- nen een door Burgemeester en Wethouders te stellen termijn; -• voor hef overige zijn op deze afstand in erfpacht van toepassing - voor zover mogelijk en met het bovenstaande niet in strijd - de bepalingen betreffende de uitgifte in erfpacht van bouwterreinen, gelexen tussen Oostersingel en Cambuursterpad en toebehorende aan de gemeente Leeuwar den. Leeuwarden, 24 Mei 1950. B rgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M» VAN DER BEULEN, Burgemeester. T. BAKKER, Secretaris. 'erzonden 31 Mei 1950»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 443