Bijlage tot het verslag der handelingen van de_gemeenteraad var Leeuwarden, 1950. BxJLAGE NO-92. ONTWERP. DE RAAD DER G EMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wet houders Gelet op de bepalingen der Woningwet; BESLUIT: I. het uitbreidingsplan in onderdelen der gemoente Leeu- warderadeel, vastgesteld bij besluit van de Raad dier gemeente van 30 Januari 1941 en goedgekeurd bij besluit van de Commissaris der Provincie Friesland, d.d. 25 Fe- bruari 1942, no. 29, te herzien met netrekking tot de gronden, gelegen ten Westen van de Prinses Julianalaan en ten Zuiden van de Nieuwlandswegovereenkomstig de bij dit besluit behorende tekeningen; II. vast te stellen de bij de sub I bedoelde herziening be horende en daarmede een geheel vormende bebouwingsvoor schriften, overeenkomstig het bij dit besluit behorende ontwerp. Leeuwarden De Raad voornoemd, voorzitter- Secretaris. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 93- BIJLAGE NO. 93« Aan de Gemeenteraad. De Provinciale Dienst Verbetering Friese Kanalen heeft ons College verzocht te willen bevorderen, dat een ge deelte van de percelen, kadastraal bekend Gemeente Leeuwar den, Sectie G, nos. 13839 en 13589, door de gemeente in eigen dom wordt overgedragen aan de Provincie Friesland, zulks ten behoeve van het maken van een zwaaiplaats voor de scheepvaart op het punt van samenkomst van het Nieuwe Kanaal en De Tijnje. Op de bij de stukken overgelegde situatietekening is met rode kleur aangegeven, welke gedeelten van de bedoelde perce len voor de afronding van de landpunt benodigd zullen zijn. De grootte van het gedeelte van het perceel no. 13839 bedraagt 640 rn2 die van het perceel no. 13589 110 m2. wij menen, dat tegen de verkoop door~de gemeente van de bovenbedoelde perceelsgedeelten geen bezwaren bestaan, mits deze verkoop geschiedt onder de gebruikelijke voorwaarden en bij de waardebepaling van de grond rekening wordt gehouden met het feit, dat de gemeente wellicht na de overdracht van de grond ter plaatse een nieuwe zwaaiplaats voor het wegver keer zal moeten aanleggen In verband hiermede geven wij Uw Raad dan ook in overwe ging te besluiten'. aan de Provincie Friesland in koop af te staan een ge deelte van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie G, no. 13839, ter grootte van plm. 640 m2alsmede een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Leeu warden, Sectie G, no. 13589, ter grootte van plm. 110 m2 welke perceelsgedeelten op de bijbehorende tekening met rode kleur zijn aangegeven en zulks onder de volgende voorwaarden: 1. de prijs van de over te dragen perceelsgedeelten wordt be paald door twee deskundigen, waarvan één aan te wijzen door de gemeente en één door de Provincie Friesland; 2. indien de sub 1 bedoelde deskundigen niet tot overeenstem ming kunnen komen, zal door een derde deskundige over de vast te stellen prijs worden beslist, deze deskundige wordt door beide partijen in onderling overleg aangewezen, bij de bepaling van de prijs van de betreffende perceels- gedeelten zal rekening worden gehouden met de mogelijkheid, dat de gemeente ter plaatse een nieuwe zwaaiplaats voor het wegverkeer zal moeten aanleggen; Ie op de eigendomsoverdracht vallende kosten, zomede die wan de levering van een notarieel afschrift ten behoeve wan het gemeente-archief en de kosten van opmeting door een landmeter van het kadaster, komen voor rekening van de Provincie Friesland. Leeuwarden, 27 Mei 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A .A.M. VAN DER IÏEULEN, Burgeme ester TBAKKERS e eretar is erzonüen 31 Mei 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 445