Tsiilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950 BIJLAGE NO. 94» BlJLAGb NO. 94 Aan de Gemeenteraad. Op initiatief van het Algemeen Leeuwarder Zieken fonds zijn hier ter stede voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een Stichting Sc hooi tand verzorging. De taak van de schoollandverzorging is van prefentieve aard en zal derhalve bestaan uit het nemen van maatregelen ten aan zien van het blijvend gebit, waardoor dit voor tandbederf wordt behoed en uit beperkte verrichtingen aan het melkgebit, waar door schade aan het blijvend gebit wordt voorkomen. Systema tisch onderzoek en behandeling der gebitten van de kinderen is een eerste eis tot behoud van het gebit voor het opgroeiend geslacht. "''ij hebben met instemming kennis genomen van de, in over leg en in samenwerking met de Centrale Raad voor Sociale Tand heelkunde, aangewende pogingen om tot invoering van een school- tandverzorging te geraken. In het voorlopig stichtingsbestuur hebben naast vertegenwoordigers van de gemeente, het zieken fonds en de tandartsen ook vertegenwoordigers van verschillen de schoolbesturen zitting. Verwacht mag derhalve worden, dat op alle in deze gemeente aanwezige scholen de schooltandver- zorging zal kunnen worden ingevoerd. Het tandheelkundig onder zoek zal tweemaal per jaar geschieden. Gedurende het eerste jaar der invoering zal het onderzoek zich alleen uitstrekken over de kinderen van het eerste leerjaar. Alle kinderen zul len worden onderzocht en - zo nodig - behandeld, behalve zijs le. van wie de toestand van het gebit te slecht of de neiging tot verval daarvan te groot is 2e. voor wie de behandeling uit tandheelkundig of geneeskundig oogpunt niet wenselijk is en 3e. wier ouders schriftelijk bezwaar tegen behandeling indienen, lik jaar zullen de kinderen van het eerste leerjaar in de schooltandverzorging worden opgenomen, zodat deze na 6 jaar in alle klassen van de lagere scholen is ingevoerd. De kinderen zullen gedurende alle schooljaren onder toezicht blijven. Zal de tandheelkundige behandeling in het schoolgebouw kunnen geschieden, dan zal in elk gebouw daarvoor een kamer moeten worden ingericht. Ter voorkoming van het, zeker met ^langrijke kosten gepaard gaande, inrichten van een lokali teit in elk schoolgebouw of wel het inrichten van een centrale behandelkamer en het groepsgewijs vervoeren van de leerlingen naar deze inrichting, is het voorlopig stichtingsbestuur voor nemens over te gaan tot het aanschaffen en inrichten van een nkielende behandelkamer. De kosten van een dergelijke dental-car ••-tragen, inclusief de volledige inventaris, zoals deze voor Qe uitoefening van tandheelkundige hulp nodig is f.15. 000,--. Het stichtingskapitaal ad f. 100,-- zal worden gefourneerd ■-■or het Algemeen Leeuwarder Ziekenfonds, terwijl dit fonds '5'erieens een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie, ten be- raSe van f. 2,-- per kind van bij het fonds verzekerde ouders, esehikbaar zal stellen. Verwacht wordt, dat op deze wijze het aantal kinderen voor rekening van het Ziekenfonds svLeeikundige hulp zal kunnen genieten. Ouders van kinderen, ,.e r-iet bij genoemd Ziekenfonds zijn aangesloten, zullen ineens een bijdrage van f. 2,-- per jaar per kind verschul- "digd" Aangezien uit de statistische gegevens blijkt, dat nauwelijks 5 procent van de volwassen bevolking van Nederland vrij van tandbederf blijft en de meeste gebitten reeds worden aangetast gedurende de leerplichtige leeftijd, is in verschillende ge meenten een schoollandverzorging ingevoerd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 446