vi^leeuwarden! d®r ^ndelm&n van de gemeenteraad bijlage no.96. BIJLAGE NO. 96. Aan de Gemeenteraad. Op 30 November j.l. werd door Uw Raad besloten ont eigening te verzoeken onder meer van een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Huizum, Seotie F, no.224, in eigendom toebehorende aan Th. Miedemate Goutum, zulks ten behoeve van de verbetering van de weg Overijsselsestraat weg bij Goutum tot de grens van Idaarderadeel. Ontrent de koopprijs van het benodigde perceelsgedeelte kon destijds geen overeenstemming worden bereikt met de eige naar. Thans is evenwel blijkens de bij de stukken overgelegde verklaring betrokkene bereid de door de gemeente benodigde strook grond te verkopen tegen een prijs van f. 1,50 per m2 welk bedrag wij aanvaardbaar achten en gelijk is aan de koop prijs van overeenkomstige stroken grond aan de bedoelde weg. Het Prijzenbureau voor Onroerende Zaken in het Ambtsgebied Leeuwarden heeft zich met deze prijs eveneens kunnen vereni gen. De overige door de eigenaar gestelde voorwaarden ont moeten bij ons College geen bezwaren. In verband met het vorenstaande stellen wij U voor te besluiten I. in te trekken Uw besluit, d.d. 30 November 1949, no. 9616, voor wat betreft het perceel, kadastraal bekend Gemeente Huizum, Sectie F, no.224, eigen aan Th. Miedema, te Gou tum II. aan te kopen van Th. Miedema, te Goutum, het voor de ver betering van de weg Overijsselsestraatweg bij Goutum tot de grens van Idaarderadeel benodigde gedeelte van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Huizum, Sectie F, no.224 (op de hierbij overgelegde situatietekening rood gekleurd aangegeven), ter grootte van 175 m2tegen een koopsom, berekend naar f. 1,50 per m2 en wel onder de volgende voorwaarden en bepalingens l.op de nieuwe erfscheiding wordt door en voor rekening van de gemeente een nieuw stek met inrijhek geplaatst van beton- palen met schroot en draad. 2.achter het stek wordt door en voor rekening van de gemeente een ligusterhaag geplant; 3-voor elke vruchtboom, welke moet worden gerooid, zal door de gemeente aan de eigenaar een bedrag van f. 15,00 worden ver goed; 4.de juiste grootte van het over te nemen perceelsgedeelte zal worden bepaald door een landmeter van het kadaster; 5-na de vaststelling van de juiste grootte van het perceels gedeelte zal de berekening van de juiste koopprijs plaats heb ben; 5.de kosten van de overdracht van het perceelsgedeelte komen ten laste van de gemeente. Leeuwarden, 30 Mei 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULENBurgemeester. TBAKKERS ecretaris Verzonden 3 Juni 1550.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 448