11 H rf lll't k j uilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.97 BIJLAGE NO. 97 Aan de Gemeenteraad. Door Uw Raad werd op 17 Rei j.l. besloten de nodige stappen te doen voor de onteigening van een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend Gemeenre Huizum, Sectie A, no. 669, ten behoeve van de uitvoering van het stratenplan, geprojecteerd ten noordwesten van de Vincent van Goghstraat. °ot het nemen van dit besluit werd overgegaan, nadat met de eigenaren van het bedoelde perceel langdurige onderhandelingen waren gevoerd over de aankoop van de grond door de gemeente en gebleken was dat de betrokkenen slechts genegen waren het benodigde perceelsgedeelte te verkopen tegen een prijs, welke voor de gemeente onaanvaardbaar was. Na het bedoelde Raadsbesluit heeft de gemachtigde van de eigenaren, de erven H. Jongma, zich evenwel, blijkens de bij de stukken overgelegde verklaring, alsnog bereid verklaard om aan de gemeente te verkopen de percelen, kadastraal bekend Gemeente Huizum, Sectic A, nos. 669 (weiland), 2035 (weiland) en 2036 (woning met erf), tegen de prijs van gemiddeld f.2, per m2overeenkomende met die, welke door de gemeente bij de onderhandelingen werd geboden. In deze prijs is begrepen de opstal op het perceel, kadastraal bekend alsvoren, no. 2036. De totale oppervlakte van de betreffende percelen bedraagt 39-850 m2 Het bezit van de bedoelde kadastrale percelen is, zoals ook reeds uit de bij de stukken overgelegde situatietekening blijkt, voor de gemeente van groot belang in verband met de toekomstige uitbreiding van de bebouwing aldaar en de door trekking van straten. De gemiddelde prijs ad f. 2,-- per m2 komt overeen met de koopprijs van de in de omgeving reeds eerder aangekochte percelen en wordt door ons aanvaardbaar geacht, terwijl het Prijzenbureau voor Onroerende Zaken in het Ambtsgebied Lee- warden zich eveneens met dit bedrag kan verenigen. De boven bedoelde opstal wordt momenteel verhuurd voor f. 5,50 per week. wij stellen U derhalve voor te besluiten. I. tot intrekking van Uw besluit, d.d. 17 Mei j-1-inzake de onteigening van een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Huizum, Sectie A, no. 669, ter grootte van plm. 6500 m2, eigen aan de erven H. JONGMA; II. tot aankoop van de erven H. JONGMA (gemachtigde: K.H. Boersema, alhier, Mr. P.J. Troelstraweg 117), van de percelen, kadastraal bekend Gemeente Huizum, Sectie A, no. £69, groot 21800 m2 no. 2035, groot 17700 m2 en no.2036, groot 350"~m2, tegen een koopsom, berekend naar een bedrag van gemiddeld f. 2,-- per m2 onder de volgende voorwaarden en bepalingen: de juiste grootte van de percelen wordt vastgesteld na opmeting door een landmeter van het kadaster, 2- de op de overdracht vallende kosten komen voor rekening van de gemeente 3- de opstal, staande op het perceel, kadastraal bekend Ge meente Huizum, Sectie A, no. 2036, wordt mede het eigen dom van de gemeente zonder dat hiervoor een extra ver goeding is verschuldigd^ Hl. te bepalen, dat de onder II bedoelde percelen zullen v,°rden ondergebracht in het Gemeentelijk Grondbedrijf. Leeuwarden, 30 Mei 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, terzonden 3 juni 1950 A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T- BAKKERS ecretar is

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 449