- - - s 27.039,1 INKOMSTEN, HOOFDSTUK XIV en XV, gewone dienst. c "o 198 199 200 201 OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. HOOFDSTUK XIV. Kasvoorzieningen. Teruggave van het Rijk: a. wegens bij voorschot verstrekte gelden in zake dienstplicht b. wegens bij voorschot gedane betalingen in zake onteigening ter bestrijding van be smettelijke ziekten onder de mensen - c. wegens bij voorschot gedane betalingen van allerlei aard-250.000, Teruggave van voorschotten, aan ambtenaren en in stellingen verstrekt voor het doen van uitgaven ten be hoeve van de gemeente Saldo wegens rente centrale kas overeenkomstig art. 7, lid 3, van de verordening betreffende het centraal kas beheer der gemeente Leeuwarden (gemeenteblad '35/42) 202 203 204 204A 204B 204C Rente in verband met verrekeningen met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIV HOOFDSTUK XV. Overige inkomsten en uitgaven. Verhaal van pensioens- en andere bijdragen (zie Hoofd stuk II, volgnummer 8) Rijksbijdrage en andere ontvangsten in de kosten van de distributiedienst in de kring Leeuwarden Overige ontvangsten Ontvangst wegens geleverd druk- en bindwerk Ontvangst wegens geleverde bureaubehoeften Overboeking van Hoofdstuk XV van de gewone dienst van het vorige dienstjaar Bijdrage van Hoofdstuk XIII 1 van de gewone dienst Voorschotten in afrekening op van het Rijk te ont vangen gelden Transporteren 214.865,48 12.919,52 8.196,24 16.000,— 83.762,39 167.420,— memorie 24.400,— 4.000,— 340.694,55 199.720,10 flossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk XV komende itkering aan zes predikanten der Nederlandse Her vormde Gemeente Bijdrage aan Hoofdstuk XV van de kapitaaldienst Kosten van de distributiedienst in de kring Leeu warden, waarin het Rijk bijdraagt I 'tkering aan de gemeente Leeuwarderadeel ingevolge arti el 2, vijfde lid, artikel 5, eerste lid, en artikel 14 der Grenswijzigingsbeschikking Kosten gemeentelijke drukkerij Centrale inkoop van bureaubehoeften Transporteren 6.600,— 13.876,91 236.641,63 15.515,21 12.919,52 8.196,24 183.745,— 338.680,79 278.120,14 memorie 19.547,— 17.000,— 6.000,— 89.233,05

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 44